Сказки на кабардинском языке шыкъумц1ий

Дошкольное отделение 2 мкоу сош1 г.п.залукоковжетеатрализованное представлениена кабардинском языке в подготовительной группе бажэ пшынэвоспитатель кушхова о.х.2018г.бажэ пшынэсабийм:- хабзэ дахэу

Дошкольное отделение №2 МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукоковже

Театрализованное представление

на кабардинском языке в подготовительной группе

               «Бажэ пшынэ»

Воспитатель – Кушхова О.Х.

2018г.

«БАЖЭ ПШЫНЭ»


Сабийм:

— Хабзэ дахэу дэ ди лъэпкъым 1эджэ мэхъур къыдежьар.
— Ди сэламырщ дэ а къомым къыщ1эдзап1э яхуэтщ1ар.
— Дыгуф1эжу нобэ «Фыузыншэм» дэ вжыдо1э.
— «Дыхъэрзынэщ», — ар жэуапмэ, нэхъ ди гуапэ зы щымы1э.
— Гъуэгурык1уэм ар къитамэ, Дыкъотэджри къы1ыдохыр.
— Нэхъыжьыф1хэм дахуэзамэ, щхьэр догъэщри ар ядохыр.
 -Фэрыщ1 хэлъкъым ди сэламым,
-Пэжк1э ди гум ар къегъэщ1.

К!эпхъ

Хъыбарегъащ1э,хъыбарегъащ1э,

 хъыбар псоми фызогъащ1э

 нобэ махуэ лъап1эщ

Сабий садым ящ1 унафэ

 мэзым щ1эсхэр ирагъэблагъэ

Тхьэк1умэк1ыхь:

Сыщымыуэм зэхэсхащ

 Нобэ икъук1э махуэ лъап1эу

Сабий садым дашэ хьэщ1эу

Дэнэ щы1э си ныбжьэгъухэр

Сэ 1энэщ1у сахыхьэну?

/мэгупсысэ/ Пшынэ ц1ык1ур яхуэсхьынщ

Т1эк1уи садэджэгунщ.

/гъэгу тоувэ/

 Уэху, сыту махуэ хуабэ, дыгъэр сыту гуащ1э,

Пшынэ ц1ык1ур згъэт1ылъынщ,псынэпс щ1ы1и сыкъефэнщ                              

Си гъуэгу к1ыхьым хэзгъэщ1ынщ.

/Уд фызыжьыр къыщ1олъадэ./

 Уэ пхуэфащэ сэ сыхъуннщ

Зэран к1эщ1к1и сыпхуэхъунщ

1эпэ пшынэри згъэпщк1унщ,

Мурад пщ1ахэр 1эщ1ыб сщ1ынщ!

/Тхьэк1умэк1ыхьым Къелъыхъуэ пшынэ ц1ык1ур/

Дэнэ щы1э 1эпэ пшынэр?

Хэт зэран сэ къысхуэхъуар?

Алыхьышхуэм щымышынэу

Си мурадыр к1ыф1 зыщ1ар?

К1эпхъ:

Умынэщхъей, Тхьэк1умэк1ыхь,

Мэзым и псэущхьэ ц1ык1у

1эпэ пшынэри къэбгъуэтыжынщ

Ц1ык1ухэми хьэщ1эу уахуэк1уэнщ!

(Я 1эр зэры1ыгъыу щ1ок1).

Уд фызыжььыр:

 1эпэ пшынэ сэ сыхуей? (пшынэр егъэт1ылъ)

Жыс1а псалъэр згъэпэжынщ

Фи лъэужьым сэ симык1ыу

Сабий садым нэс сыфшэнщ

Фэ фхуэфащи сэ сыхъунщ. (Я ужьым иту щ1ок1)

(Бажэм къегъуэт 1эпэ пшынэр, и к1эр делъэ)

Уд фызыжььыр:

 Мыдэ феплъыт, мыбдеж щысу,

1эпэ пшынэр зыгъэджэгум,

дэнэ къипха 1эпэпшынэу

 мы дахащэу уэ узэуэр?

Бажэм:

Къэзгъуэтащ, зэ къытехьи къафэт

Уи лъэгу дыщ1эгъэплъыт

(Макъамэр къоуэ, уд фызыжьыр къофэ)

Си гур къоху,мэбэрабзэ,

Си гур щабэ хъу и хабзэ?

Зэран сыхъуну сигу ислъхьамэ,

Сымыщ1эну сэ си хабзэ?

(Тхьэк1умэк1ыхьымрэ к1эпхъымрэ къохьэ)

К1эпхъ:

Еплъыт, еплъыьт, мес уи пшынэр,

Бажэм и1ыгъщ 1эпэ пшынэр!

(Уд фызыжььым зегъэпщк1у)

Тхьэк1умэк1ыхьым:

Къыдэтыж мы пшынэр бажэ,

Яхуэтхьынущ ар сабийхэм.

Бажэм: Сэри сыздэфшэну?

К1эпхъ: Къыдэптыжмэ уздэтшэнщ!

(зэгъусэу щ1ок1хэр)

Сабийхэр мэджэгу «Атэн-атэн» жыхуи1э джэгук1эм.

 — Ал- мэлэч!

-Ал-чэрим!-жэуап къатыж адрейхэм.

-Атэн-атэн!- маджэ япэхэр аргуэру.

-Атэн дыгъужь!-къыпадзыж абы.

-Дыгъужь зэман, — жа1э япэрейхэм.

-Атэкъыни, мэтэкъыни,

Зигъэназэу,зигъэзууэ

Мурат кърежи зэпреуд!

Сэтэней къохьэ.

Фи гугъати нобэ ц1ык1ухэм

Псысэ зи ц1эу фи хэку дахэм

Си лъэпкъ хахуэм Зык1и игугъу фымыщ1ыну?

 Сабийхэм: Мыр  хэт ухъуну?

Сэтэней:

Сэ Нарт хасэм сыкъик1ащ

Сэлам гуапи къыфхуэсхьащ

Псалъэ 1ущк1э, ц1ык1ухэ, фэ зыфхузогъазэ:

Уи бзэр гъэ1эсэ

Зэик1 пц1ы умыупс

Псэжь удэмылажьэ

Емык1у ухэмыхьэ

Лыф1 умыгъэбий

Уи напэ хужьу

Ц1ыхум яхэт.

(Мэлычыпхъу ц1ык1у къохьэ)

Сэтэней гуащэ, уэ щхьэ сыкъэбгъэна?

Нанэ выл бэлыджэ, кхъуей шыпс, къундэ псэу т1эк1у, жи1эри сыкъигъэк1уащ.

 Сэтэней: Си1эущытмэ си к1эр дыщэ данэк1э къаудыхь.

«Мэхь» жып1эмэ хьэ къарищэ къызэхуэсу. Сыщымыпсэужым дежи гъуаплъэ бэн схуаущ1ыж.

(Мэлычыпхъу):

Уи1э пщ1ондэ- уи к1эр хьэцыбанэк1э къаудыхь  . «Мэхь» жып1эмэ хьэ къарищэ къызэхуэсу. Псы севгъафэ жып1эмэ кхъузанэк1э къыпхуаухь.  Ущымыпсэужым дежи псыпц1эжь ят1эм ухаудзэж.

Тхьэк1умэк1ыхь, К1эпхъ,  Бажэ къохьэ:

Дыкъэса си гугъэщ, феплъыт. Месыр, плъагъуркъэ сабий садыр.

Сабийхэм : Фыкъеблагъэ, ф1ыуэ тлъагъу, псэущхьэ ц1ык1ухэ!

К1эпхъым: Фи унафэр щызэхэсхым, мэзым щ1эсхэр дыкъэк1уащ, пшынэ ц1ык1ури къыфхуэтхьащ.

(Адыгэ къафэ )Уд фызыжььым: Мыпхуэдэ махуэ дахэм 1уэху мыхъумыщ1э уи щхьэм къихьэм сытк1э къыпхуэгъун?  Нобэ вакъэ зэвым сиуващ, хыми нит1к1э сыхэплъащ. Ц1ык1ухэ, фи псысэм к1э и1эху сэри сызыхэвгъэт.

Сабийхэм:

Уэ блэ зэраук1а башщ,

Уэ уи цищ мэп1ий

Щхьэм имытмэ , лъакъуэм и мыгъуагъэщ.

Удыр и щхъухьым ехьыж.

Узэлъэ1у нэхърэ къолъэ1у, жа1э,- деплъынщ уи псалъэр зэрыпэжым.

Уд фызыжььым:

Си щхьэр лъагэу сывгъэлъэгъужащ. Абы къыхэк1к1э къыфхуэсхьащ пасэрей джэгук1э «Пы1э къуэдзэ» (Мэджэгухэр)

Уд фызыжььым:

Сэ алъандэрэ къэзгъэщ1ар сытым щыщ? Си гур хуабэ къысхуэфщ1ащ, ныбжьэгъу куэди къэзгъуэтащ. Саугъэту сэ хъуэхъу дахи вжес1эжынщ.

Уафэ джабэр ди унэ бжыхьу,

ЩIым и лъащIэр дитIысыпIэу,

Уафэгъуагъуэм дыкъимыгъаскIэу,

КъаскIэхэр ди бийхэр арауэ,

ХъуаскIэхэр ди жьэгу мафIэм къыдидзу,

Дыгъэ къуэпсым и нурыр къытхидзу,

Пшэхэр ди къуэш пэлъытэу,

Ди анэ-адэхэр псом хуэмыдэу тлъытэу,

Ди зэхуаку дэлъыр гулъытэу,

Ди губгъуэ Iэнэхэр дыгъафIэу,

Нартхэ я лъэужьыр хэмыгъуащэу,

Дызытеувэр щIы фIыцIэ щабэу,

Адыгэ Хабзэр ди щIэблэм едгъащIэу,

Шыгъу пIастэм зыщыдмыгъащIэу,

ФIы щIэным дыхуэпIащIэу,

Нэщхъеягъуэхэр ди мащIэу,

Ди псы уэрхэр IуедмыгъащIэу,

Ди псыхъуэжь кIуэцIхэр къабзащэу

Адыгэ цIыхухэр щэджащэу,

Уз бзаджэхэм дыгъуасэр я мащэу,

АдыгэщIхэм дыщытепщэу,

Жьы угъурлыхэр къытхуепщэу,

Ди псыхэр мыутхъуэрэ,

Псынэпсхэр бжыгъэншэу къыщIэжу,

Ди Iэнэм тетыр тхъущIэжу,

Ди тхыдэ телъыджэр тщIэжу,

Iуэху зэпыдгъэуахэм тхупыщэжу,

Гъавэр хадэхэм щыгъунэжу,

Къуэпс ныкъуэфхэр пыдгъэжу

Зэпыча псор тхузэпыдэжу,

ЩхьэгъэпцIэныр дымыдэжу,

Ддэр цIыхугъэрэ напэу,

Адыгэ Хэкум и Iуэхур тфIэнэхъапэу,

ЗэгурыIуэныгъэр ды зэхуакум щыбатэу

Зыми зедмыгъэщхьрэ

Псоми зыкъыдагъэщхьыу,

Ди псыежэххэм я щIагъыр мывэкIэщхъыу,

ДыгуфIэгурэ дыгушхуэу,

Адыгэ лъэпкъыр Тхьэм дигъэпсэу.

внеклассное мероприятие посвящ. Дню матери. включены все стихотворения адыг. писателей и поэтов о матери.

Скачать:

Вложение Размер
Нымэ ямафэ фэгъэхьыгъ 67.5 КБ

Предварительный просмотр:

НЫМЭ ЯМАФЭ ФЭГЪЭХЬЫГЪ.

Апэ дэдэу зэкIэми шIуфэс сэлам шъосэхы. Непэ мафэхэм анахь мэфэшху, анахь мэфэ шIагъу, тыгукIэ зэхатшIэу тигушIуагъу. Щылэ мазэм и 30 1998-рэ илъэсым Б. Н. Ельциным Указ къыдигъэкIыгъ: «ШэкIогъум (ноябрэм) иаужрэ тхьаумэфэ мафэр Ныхэм ямафэу щытынэу.

ЦIыф лъэпкъыр чIым къызтехъуагъэм щыублагъэу бзылъфыгъэм шъхьэкIафэ фашIэу щыIэныгъэр лъэкIуатэ. Ар къызхэкIырэр шIэгъуаеп. Бзылъфыгъэр бзылъфыгъэ къодыеп . АпэрэмкIэ ар Ны, етIанэ шъхьэгъус, шыпхъу, лъэпкъыр лъызгъэкIуатэрэр, унагъом идахэ лъагэу зыIэтырэр-Ныр ары.

Ным идэхагъи, илъэпIагъи, дунаим ащ фэдэ пеIэни, ебгъэпшэни зэрэтемытыр, тэ тинанэхэм зэхытагъашIэ. ЗэкIэ пIоми хъунэу тиусакIохэми, титхакIохэми тщымгъэгъупшэу Ным илъэшыгъэ къытфыраIотыкIы. Ныр сыд фэдэ лъэхъан къини лъэпкъыр къыухъумагъ, илъфыгъэхэм лъэшыгъэ ахэлъэу лъэпкъым фипIугъ.

ХьадэгъэлIэ Аскэр ипоэмэхэу «Лащын», «Батмэткъохэр», «Адыгэм ыпхъу», Жэнэ Къырымызэ иусэхэр, иорэд дахэхэр, Лъэустэн Юсыф иорманхэу «Къушъхьэр къэнэфы», КIэрэщэ Тембот – «Насыпым игъогу», МэщбэшIэ Исхьакъ- «ЦIыф лъэшхэр», «Бзыу фыжь», «ГъэритIу», Кощбэе Пщымаф иповестэу «Мэфибл уай» нэмыкIыбэхэми Ным ишIулъэгъу гъунэнчъэу, ищыIагъэ ин дэдэу, пытагъэу хэлъым кIуачIэ къыритэу лъэпкъыр, лъфыгъэр къегъэгъунэ.

Непэ тимэфэкIкIэ гуфэбэныгъэ ин хэлъэу ти Нэнэ гупсэхэм тапэгъокIы.Ным узэрэхъущтыр зэкIэ къыуеIо.ЦIыфмэ дахэу уахигъэхьанэу, уахэтынэу гъэсэпэтхыдэ ренэу къыпфешIы.

Поэмэу «Тянэхэр» (Жэнэ Къ.)зыфиIорэм щыщ пычыгъокIэ зэIукIэгъур къызэIутэхы.

ГукIэ тызыщыщэу тинэнэ гупсэх

Тыгъэпсым фэдэу тэ шъукъыттепсэх

ЩыIэп дэхагъэу шъо шъуфамыIуапхъэ

ЩыIэп зи шIуагъэу шъо шъуфамышIыпхъэ

Быны унагъом псэ пышъогъакIэ,

Лъапсэ ежъугъэдзэу шъогъэкIэракIэ,

Шъо цIыфы лъэпкъыр лъышъогъэкIуатэшъ,

Зэрэдунаеу щытхъур шъуфеIуатэ

Тянэу тикIасэх, тышъошIышъ разэ,

Шъощ пае пщынэр тэгъэбзэрабзэ,

Зэфэдэу чIыгур зэлъибыбыхьэу

Псалъэм ыкупкIи шъуфызэхэтэлъхьэ

Нэфынэ минэу унэм шъукъехьэ,

Бэрчэт гушIуагъор хъоеу къишъолъхьэ,

Шъунэ ымылъэгъурэр шъугу елъэгъу,

Зэпыу имыIэу шъугу къытэгъу.

Iэхьылы пчъагъэм тфыхэшъогъахъо

ЗыдэтшIэжьыпэу шъо тышъотхъылIэ

ШъуIэхэмэ дышъэр къатфыпэшъэшъы,

Зыгу къытфэмышIум макъэ ешъошъы,

Насып лъэмыджыр пытэу тфэшъошIы,

Шъоры тятэхэр къытэзытыгъэр,

Нахьы цIыфышIоу ахэр зышIыгъэр.

Гук1эгъуныгъэ шъоры ишапхъэр.

Хъоеу тфэшъопхъы ащ ичылапхъэ

Псэун лэжьэным тыгу фэшъогъазэ,

НахьышIу тлъэгъуным тыфэшъогъасэ,

Дунаим тетэп ар зымыуасэ

Хэта гурэ псэрэкIэ даIорэр?

Дахэ нэмыкI къытэзымыIорэр?

Чэщи мафи къыттеубгъуагъэу

Тидэнэ кушъэ тфэзыгъэфабэрэр

Ежь зыдишIэжьырэп ным идэхагъэ,

Уасэ фишIыжьырэп ежь ишIушIагъэ

Гулъытэ зиIэм ар зэхешIыкIы,

Ным иорэди дышъэу редыкIы.

Тинэнэжъмэ тэ тагъашIо,
IэшIу-IушIухэр тэ тфагъашIо

на кабардинском стих

Конкурс чтения стихов на кабардинском языке 2016г

КБР Нальчик Стихи на кабардинском языке к 21 мая 2018

КБР Нальчик Стихотворение на кабардинском языке Читает автор Алим Кешоков

КБР Нальчик Стихотворение на кабардинском языке Си адыгэ читает автор Алим Кешоков

Стихотворение Идёт снег на кабардинском языке читает Емкуж Андзор

Стихи на черкесском языке кабардинский диалект

Усэ Стихи на кабардинском

Марианна Хупова Стихи на Кабардинском

девочки офигенно рассказывают стих на кабардинском

ДРЕВНИЙ КАБАРДИНСКИЙ СТИХ

WhatsApp Кабардинский стихи

IPad Кабардинский стихи

КБР Нальчик Посвящение Джабраила ХАУПА Юрию ТЕМИРКАНОВУ стихотворение на кабардинском языке

Стихи А С Пушкина Бесы на кабардинском языке

Мои стихи на кабардинском

Усэ Стихи на Кабардинском диалекте Марианна Хупова

Стихотворение А С Пушкина Памятник на Кабардинский

Стих про Кабардинского Черкесского коня

Черкесский воен Адыгэ ЗауэлI Кабардинский стих Усэ с

Кабардино Балкария в стихах Храбрый скачет робких презирая

Песня Весна красна Музыка и стихи С С Коренблита на кабардинском языке

Стих Алима Кешокова Всадник про Кабардинских лошадей Читает Артур Кенчешаов

В Кабардино Балкарии дети офицера Росгвардии присоединились к флешмобу Стихи Победы

Сати Казанова о Боге обществе и Адыгэ Хабзэ Zoom

БАШИЕВА АНИКА АЗАМАТОВНА КАБАРДИНО БАЛКАРИЯ Стихи СУЛТАНОВОЙ ОКСАНЫ

Стих Победы Жангоразова Самира Харуновна из Кабардино Балкарии

Сати Казанова Кабардинская LIVE Авторадио

Азамат Биштов Не забывай что ты адыг Премьера трека 2020

Адыгэ Хэку Circassian Song

Нало Заур Агънокъуэ Лашэ топсэлъыхь

Стихотворение о Кабардино Балкарской Республике МГЕР

Никита Джигурда X Павел Дедищев ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

02:04:44 164.16 MB 25.6M

Управление Росгвардии по Кабардино Балкарской Республике запускает в флешмоб Стихи Победы

Заур Тутов Раздумье

Детский сад стихи кабардинский

Зарина Бугаева Сестра Премьера клипа 2018

Robert Saralp Sand Artist Sheomir Guchepshoko

Колобок развивающие видео русский мультфильм дети видео Kolobok Russian Kids Stories

Âdıgabza Zıdoğâşh A АДЫГЭБЗЭ ЗЫДОГЪАЩlЭ

Алим Газаев Любимая песня моя

Ты позови меня Россия Заур Тутов

Лейла Джаппуева актерское мастерство Некрасивая девочка Н Заболоцкий Синяя птица 2016

Лучше всех Повар Диана Ким Полная версия

Колобок Сказка для детей от Kedoo Мультики для Детей

В землянке Заур Тутов

Беслан Помни Beslan Remember English Español Subs

03:10:07 250.21 MB 23.1M

Расул Чабдаров про акценты StandUp на ТНТ

Ансамбль Исламей Откуда эта музыка во мне

Ира Горбачева очень необычная актриса вДудь

01:42:13 134.52 MB 11.1M

Здесь Вы можете скачать На Кабардинском Стих. Также рекомендуем скачать бесплатно mp3 песню на кабардинском стих размером 4.01 MB. Слушайте онлайн и скачивайте mp3 в высоком качестве.

Слушают

На Кабардинском Стих

Orquesta La Exclusiva

Натали У Меня Есть Только Ты Удачные Песни 2018

Ivinda Niyo Yii

Fadhil Masanz Qaswida

Отабек Абдуллаев Киз Бола

Hm Nwa Mery Tu H Tou Original Movie Song

Sev Yeter Ishita Raman Romantik Dans

Аудиосказки Свинка Пеппа

Con Cristo Me Basta

Ансамбль Тальянка Деревенька Стоит Над Рекою

Rossiya Ijodkorlari O Zbekistonda Kino Olishmoqda Rejissor Sanjar

Https Youtu Be Yhlcmmkiwbu

Bunyot Oripov Nogiron Xasrati

Don T Wanna Cry Seventeen Lyrics

The Eagles In The City

Mahwa Karbala Diya Mawaha

Light Feat Snik

Home Seventeen Acapella

Adoradores Do Rei Legendado

Meguri Full Movie

Talking To The Moon

Скачивают

Den Eixame Tipota

Everybody Up 1 2Nd Edition Unit 4 Home Student Book Series

Аниме Клип Девочка Война

Bronski Beat Hit That Perfect Beat 7 Version

Как Скачать Взломанный Kinemaster На Андроид

Makeitopen Choreography By Vitalij Yarovoj And Vanya Petrushevski Open Art Studio

Mario Marques Feat Latasha Jordan Come See About Me Labsoul Mastercris Remix

How To Host A Terraria Server Hamachi V1 1 0

Mmd Meiko Alice In Musicland Thai Version Len

Equipment For Scratching Walkthrough Scratch Tutorial

Best Of Wish 107 5 Playlist Updated 2021 Zack Tabudlo Gigi De Lana Khel Pangilinan Jm Bales

Kinemaster 4 16 4 Взлом Без Водяного Знака

Nostalgia Treehouse Tv Idents 1997 2013

Nightcore Mala Anuel Aa 6Ix9Ine

Asmr Наказание Младшего Брата 18

Nightcore Lantern Xomu Miyuri Remix

Составление Индивидуального Антипаразитарного Комплекса Урок 3

John Newman Love Me Again Kove Remix

I Don T Want To Hear Anymore Cover Par Cloud Fusion

Статья

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОКИ
В ПЬЕСЕ ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА «ДРАКОН»

Введение.

Пьесы-сказки – любимый
жанр Е. Л. Шварца. Им переработано много сюжетов Г. Х. Андерсона, таких как
«Голый король», «Снежная королева», «Тень». Но «Дракон» (1944 г.) – возможно,
самая пронзительная пьеса Е. Л. Шварца.

Настоящая работа
посвящена исследованию проблемы влияния фольклора на произведение Е. Л. Шварца
«Дракон». Обращение к данной теме
связано все более углубляющимся интересом современной филологической науки к
народно-национальным истокам творчества писателей.

Существует много научных работ, посвященных творчеству
драматурга и его различным произведениям. Пьесы Е. Л. Шварца привлекали внимание таких ученых, как С. Б. Рубина
[8], М. Н. Холодкова [9], Е. Ш. Исаева [5], М. Н. Липовецкий [6]. Исследователь
творчества Е. Л.  Шварца Н. К. Чуковский писал: «Ложь, подлость, клевета,
наушничество,  шпионство становились… основными законами жизни…И Шварц каждой
своей пьесой говорил всему этому: нет. Нет –подлости, нет – трусости,  нет  –
зависти. Всей низости людской… он каждой новой пьесой говорил – нет» [11, с.
210]. Проблема взаимодействия пьес Шварца с фольклором хотя и была поставлена,
но монографически не изучалась, этим обусловлена актуальность нашей работы.

Объектом данного
исследования являются фольклорные истоки.

Предмет исследования —
пьеса Е. Шварца «Дракон»

Цель данной работы заключается в исследовании пьесы
Евгения Шварца «Дракон» в контексте фольклорной традиции.

Задачи:

– раскрыть
народно-поэтические истоки образов Ланцелота, Дракона, Эльзы в пьесе «Дракон»;

– проанализировать
влияние устного народного творчества в построении произведения.

Основная часть.
В основе поэтики пьесы «Дракон», безусловно, традиции волшебной сказки. В ней
система персонажей обычно выстраивается следующим образом:  герой,  противник,
жертва и ее отец, волшебные помощники-дарители или звери-помощники [7]. В пьесе
Шварца имеются все  традиционные герои  волшебной  сказки: герой (Ланцелот),
его противник  (Дракон), жертва (Эльза), помощники-дарители (ткачи, кузнецы,
шапочник).

Рассмотрим основных героев в сопоставлении с
фольклорными персонажами.

Странствующий рыцарь
Ланцелот, представляющий добро в «Драконе»  напоминает богатыря русских былин,
доброго молодца, победившего Змея Горыныча, который отличается храбростью,
желанием спасти город, справедливостью, стремлением к  поиску приключений.

В былине «Про Добрыню
Никитича и Змея Горыныча» говорится: «Был у нее любимый сын богатырь
Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла: он и статен, и высок, и грамоте
обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет,
и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни спокойный, ласковый, никогда он грубого
слова не скажет, никого зря не обидит. Недаром прозвали его «тихий Добрынюшка»
[3].

В Былине «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» дается такое описание главного героя:

Из того ли-то из города
из Муромля,

Из того села да с
Карачирова,

Выезжал удаленькой
дородний добрый молодец [3].

Трехголовый дракон
восходит к сказочно-былинному образу Змея Горыныча. Сравним описание Дракона и
Змея Горыныча.

У Е. Шварца о Драконе
говорит Шарлемань: «До этого с ним часто сражались, но он убивал всех своих
противников. Он удивительный стратег и великий тактик. Он атакует врага
внезапно, забрасывает камнями сверху, потом устремляется отвесно вниз, прямо на
голову коня, и бьет его огнем, чем совершенно деморализует бедное животное. А
потом он разрывает когтями всадника. Ну, и, в конце концов, против него
перестали выступать…» [1, с. 381].

Дракона характеризуют его
собственные слова: «Хорошо же. (Делает легкое движение плечами и вдруг
поразительно меняется. Новая голова появляется у Дракона на плечах. Старая
исчезает бесследно. Серьезный, сдержанный, высоколобый, узколицый, седеющий
блондин стоит перед Ланцелотом)» [1, с. 429].

О Драконе говорит Кот:
«Не удивляйся, дорогой Ланцелот. У него три башки. Он их и меняет, когда
пожелает [1, с. 429].

Автор обращает внимание
на злобный рев Дракона: «Дракон снова разражается ревом, рев этот так же мощен,
но на этот раз в нем явственно слышны хрип, стоны, отрывистый кашель. Это ревет
огромное, древнее, злобное чудовище [1, с. 440].

В русской народной сказке
«Змей Горыныч» фантастическое существо описано следующим образом:
«Но голод, хоть и не тетка, а все ж, не так страшен. Во сто крат хуже
другая напасть. О трех головах огнедышащих, да со стрелой вострой на хвосте. И
имя ей – Змей Горыныч, Гадина Подколодная» [4].

Сказка «Иван Быкович»
также содержит характеристику злобного чудовища: «Вдруг на реке воды взволновалися,
на дубах орлы закричали – выезжает чудо-юдо шестиглавое; под ним конь
споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился». Иван
три раза вступает в бой со змеем: во 2-ой битве змей предстает с девятью
головами, а в 3-ей – двенадцатью» [2, с. 112].

В пьесе дракон предстает
перед нами в образе человека, который поочередно меняет головы (а их у него
три) и лишь в исключительных случаях, таких как бой с Ланцелотом, принимает
свой подлинный облик летающего ящера:

«Человек. Ха-ха! Я
– дракон.

Ланцелот.
Вы? А мне говорили, что у вас три головы, когти, огромный рост!

Дракон.
Я сегодня попросту, без чинов.

Шарлемань.
Господин дракон так давно  живет  среди  людей, что  иногда сам превращается в
человека и заходит к нам в гости по-дружески» [1, с. 426].

 В связи с этим можно
провести параллель между ним и Кощеем Бессмертным, который нередко заменяет
змея в народных русских сказках.

В сказке «Кощей
Бессмертный» Кощей ходит каждый день на войну, но при этом оставляет красавицу,
которую украл, дома у себя горевать и жениха поджидать. А когда он возвращается
вечером, начинает ругаться: «А! – говорит. – Русской коской пахнет; знать, у
тебя Иван-царевич был». – «Что ты, Кощей Бессмертный! Сам по Руси летал,
русского духу нахватался – от тебя русским духом и пахнет» [2, с. 143 – 144].
Значит, Кощей не ходит, не ездит, а летает, чем напоминает Змея Горыныча.

Образ Эльзы также имеет
фольклорную основу. Она (Прекрасная Дама сердца) имеет сходство с прекрасной
девушкой, похищенной Змеем/ Кощеем. Ланцелот, впервые увидев Эльзу, говорит:
«Хоть бы она мне понравилась, ах, если бы она мне понравилась! Это так
помогает… (Смотрит  в  окно.)  Нравится! Кот,  она  очень  славная девушка»
[1, с. 383].

Дракон характеризует
Эльзу так: «Это приятно слышать. Мне  она  тоже очень, очень нравится. Отличная
девушка. Послушная девушка.<…> Поди, поди сюда, моя милая. Посмотри мне в
глаза. Вот так. Очень  хорошо.  Глазки  ясные. Можешь поцеловать мне
руку. Вот так. Славненько. Губки теплые» [1, с. 441].

В восприятии подруг Эльза
«самая умная» (1-я подруга), «самая славная» (2-я подруга). 3-я  подруга
говорит о ней: «И все-таки любила нас больше всех. И зашьет, бывало, что
попросишь, и поможет решить задачу, и утешит, когда тебе кажется, что ты самая
несчастная» [1, с. 451].

В русской народной сказке
«Царевна-лягушка» красавица наделена следующими чертами: «Подлетела к царскому
крыльцу золоченая коляска, в шесть лошадей запряжена, и вышла оттуда Василиса
Премудрая – такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке
сказать!» [2, с. 300]. Эта героиня обладала мудростью, хитростью и способностью
творить чудеса. Она была прекрасной хозяйкой, мастерицей: и рубаху могла сшить,
и каравай испечь, и ковер выткать.

Марья из народной сказки
«Марья Моревна» является прекрасной царевной, смелой воительницей, которая
осталась преданной в разлуке с мужем и даже помогла ему победить Кощея. Все
завидовали Ивану и говорили, что «такой красавицы во всем свете поискать –
другой не найти» [2, с. 153].

Взаимосвязь «Дракона» с
устным народным творчеством определяется значимостью фантастического начала в
поэтике пьесы. В произведении есть традиционные для фольклора необыкновенные
персонажи: дракон, русалки, говорящие животные (Кот, Осел); есть традиционные
магические предметы (ковер-самолет, шапка-невидимка, волшебный музыкальный
инструмент, который сам знает, когда нужно играть, а когда – молчать);
есть и чудеса, которые
творят сами герои (дракон-человек обладает даром огнедышания).

Как видим, композиция
данной пьесы схожза построению народных сказок. Автор создаёт  сказочную 
ситуацию,  помещая действие «Дракона» в условный хронотоп «некоторого царства»
и «некоторого времени».

В сюжете пьесы множество устоявшихся сказочных мотивов
и ситуаций. Например, сказочный мотив чудесного появления. Стоит только
Ланцелоту озвучить свое желание вызвать Дракона на бой, как: «Раздается все
нарастающий свист, шум, вой, рев. Стекла дрожат. Зарево вспыхивает за окнами»
[1, с. 425], – и, наконец, в комнату входит Дракон в человеческом обличии.

Этот мотив встречается и в былине «Добрыня и Змей».
Появление злого чудища описывается так:

Ветра нет, да тучу наднесло,

Тучи нет, да будто дождь дождит,

А дождя-то нет, да только гром гремит,

Гром гремит да свищет молния.

Как летит Змеище Горынище

А тыех двенадцати о хоботах [4].

Другой сказочный мотив, связанный с Драконом, мотив
удачного или неудачного обмана. Так, Дракон, стараясь избежать открытого
поединка, помышляет обманным путем убить безоружного Ланцелота: немедля
испепелить противника по объявлению вызова на бой или воспользоваться помощью
Эльзы, которой для этой цели вручается нож.

В фольклоре также используется данный мотив для
раскрытия образа Змея. В сказке «Чудесная рубашка» Змей Горыныч становится
слугой Ивана-царевича после того, как тот побеждает его. Но взамен за доброту
царевича Змей соблазняет его жену и с ее помощью пытается убить Ивана [2]. В
народном сознании Змей Горыныч постепенно стал ассоциироваться с хитрым и
подлым человеком.

Также именно ситуация
похищения или взимания в виде ежегодного налога прекрасной девушки в пьесе
Шварца становится начальной точкой для развития основополагающего сюжета
произведения. «Он наложил на наш город дань. Каждый год дракон выбирает себе
девушку. И мы, не мяукнув, отдаем ее дракону. И он уводит ее к себе в пещеру. И
мы больше никогда не видим ее. Говорят, что они умирают там от омерзения» [1,
с. 369], – рассказывает Кот Ланцелоту, который пришел в город накануне свадьбы
Дракона и дочери Шарлеманя Эльзы.

В фольклоре этот мотив
похищения красавицы чудовищем также часто встречается. В  сказке «Змей
Горыныч»: «Как повадился Змей девиц воровать – никакого спасения нету. Каждый
год по весне облетает он деревни да села. Смотрит, и будто насквозь все видит.
Не скрыть, не обмануть. Как есть, самых красивых молодых дев распознает, да с
собой уносит. А что дальше, одному Богу ведомо» [4].

В сказке «Никита
Кожемяка» Змей похищает царскую дочь и насильно держит у себя в плену: «Около
Киева проявился змей, брал он с народа поборы немалые: с каждого двора по красной
девке; возьмет девку да съест ее. Пришел черед идти к тому змею царской дочери.
Схватил змей царевну и потащил ее к себе в берлогу, а есть ее не стал:
красавица собой была, так за жену себе взял» [2, с. 126 – 127].

Появляется здесь и
традиционный для сказки мотив – влюбленности героя в девушку, которую он
отправляется спасать от злого чудовища:

«Ланцелот. Хоть бы
она мне понравилась, ах, если бы она мне понравилась! Это так помогает…
(Смотрит в окно.) Нравится!» [1, с. 372].

Например, в сказке «Кощей
Бессмертный» Иван Царевич, которому всего лишь девять суток, отправился искать
Ненаглядную Красоту, которую похитил Кощей. Но Ивану удалось разыскать
спрятанную смерть Кощея и освободить свою невесту, с которой они вскоре
обвенчались [2].

Кроме того, в сказке Е.
Шварца есть ситуации «вредительства» герою. Бургомистр и его сын Генрих, состоя
на службе у Дракона, пытаются извести Ланцелота, снабжают его, например,
небоеспособным оружием:

«Гремят  трубы. Входят
слуги. Первый слуга подает Ланцелоту маленький  медный  тазик,  к  которому  
прикреплены   узенькие ремешки.

Ланцелот.
Это тазик от цирюльника.

Бургомистр.  
Да, но   мы   назначили   его  исполняющим обязанности  шлема.  Медный
подносик   назначен   щитом.   Не беспокойтесь!   Даже   вещи   в   нашем  
городе   послушны   и дисциплинированы. Они будут выполнять свои  обязанности 
вполне добросовестно.  Рыцарских  лат у нас на складе, к сожалению, не
оказалось. Но копье есть. (Протягивает Ланцелоту лист бумаги.) Это
удостоверение дается вам  в  том,  что  копье действительно  находится  в
ремонте, что подписью и приложением печати удостоверяется» [1, с. 449].

Мотив «вредительства»
встречается в сказке «Иван Царевич и серый волк» [10]. Когда Иван лег отдыхать,
наехали на него, сонного, его братья родные. Увидели, что у царевича все
добыто: и Жар-Птица, и Елена Прекрасная, решили его убить, а всю добычу
отобрать. Лишь серый волк при помощи живой и мертвой воды смог Ивана оживить,
догнать братьев и растерзать их.

Также писатель оснащает
повествование троекратным повтором одного сюжета, разнообразными приемами
комического (ирония («Он совершенно обнаглел? <…>Он объедает вас!
<…>Да другие-то, по-моему, все давно перебиты» [1, с. 381]),
фразеологизмы (осёл «любит острое», во время боя Дракон «поджал хвост»), шутливыми
именами – чудушко-юдушко, душечка-цыпочка, летун-хлопотун).

Заключение.
Пьеса «Дракон» является одним из самых выдающихся произведений Е. Л. Шварца, в
котором драматург обращается к фольклорным образам и мотивам.

Рыцарь Ланцелот
перекликается с народным богатырем, победившем Змея Горыныча. Трехголовый
дракон восходит к сказочно-былинному образу Змея Горыныча, а также Кощея
Бессмертного (в пьесе дракон предстает перед нами в образе поочередно меняющего
головы человека. Эльза (Прекрасная Дама сердца) имеет сходство с прекрасной
девушкой, похищенной Змеем/ Кощеем.

В пьесе герою помогают
волшебные помощники-животные – Кот Машенька и Осел, а также сказочные предметы
(ковер-самолет, шапка-невидимка, меч и копье, музыкальный инструмент).

Композиционная канва этой
пьесы также созвучна построению народных сказок. В сюжете пьесы множество
устоявшихся сказочных мотивов и ситуаций: мотив змееборства; ситуация похищения
или взимания в виде ежегодного налога прекрасной девушки; мотив влюбленности
героя в девушку, которую он идет спасать от злого чудовища; ситуация
«вредительства» герою; по-сказочному традиционный финал пьесы.

Таким образом, обращение к устному народному
творчеству помогает ярче раскрыть образы главных персонажей и передать идею
произведения — вечную борьбу добра и зла.

Библиографический список

I.
Художественные произведения

1.
Шварц, Е. Л. Проза. Стихотворения. Драматургия / Е. Л. Шварц. – Москва: Олимп,
1998. – 640 с.

II.
Фольклорные источники

2.
Афанасьев, А. Н. Народные русские сказки / А. Н. Афанасьев. – Ленинград :
Лениздат, 1983. – 446 с.

3.
http://lukoshko.net/storyList/byliny.htm

4.
http://lukoshko.net/storyList/russkie-narodnye-skazki.htm
III. Исследования

5. Исаева, Е. Ш. Великие прописные истины / Е. Ш. Исаева //
Шварц Е. Л. Сказки для театра. – Москва : Материк Альфа, 1999. – 516 с.

6. Липовецкий, М. Н. Переосмысление «чужого сюжета»: О
жанрово-стилевом своеобразии пьесы Е. Шварца «Тень» / М. Н. Липовецкий //
Взаимодействие стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск. – 1984. – С.
91–95.

7. Пропп, В. Я. Поэтика фольклора / В. Я. Пропп. – Москва :
Лабиринт, 1998. – 352 с.

8. Рубина, С. Б. Ирония как
системообразующее начало драматургии Е. Шварца («Голый король», «Тень»,
«Дракон», «Обыкновенное чудо») : автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.01.02 /
Рубина Софья Борисовна. – Горький, 1989. – 16 с.

9.
Холодкова, М. Н. Жанр литературной сказки в творчестве Евгения Шварца (На
материале пьес «Голый король», «Снежная королева», «Тень», «Дракон»,
«Обыкновенное чудо») / М. Н. Холодкова // Голоса молодых учёных. – Москва, 2003.
– С. 66–89.

10.
Чернец, Л. В. Виды образа в литературном произведении / Л. В. Чернец //
Филологические науки. – 2003. – № 4. – С. 3–13.

11.
Чуковский, Н. К. Евгений Шварц / Н. К. Чуковский // Литературные воспоминания.
– Москва, 1989. – 336 с. 22.

Таких, как Налоев, одновременно и любят, и считают невыносимыми исключительно из-за их неумения признавать любую власть, кроме власти завоёванного собственными силами авторитета, когда единственным мерилом почтения и уважения являются честный труд и все его достижения.

В историю Заур Налоев вошёл как кабардинский прозаик, народный писатель Кабардино-Балкарской Республики, талантливый поэт и фольклорист, прочно занявший место классика кабардинской литературы.

Только один-единственный факт из его биографии самым решительным образом позволяет это утверждать.

Что значит для культуры народа вернуть ей творения и имя выдающегося поэта? Это всё равно, что подарить нации величайшую драгоценность, без которой она неполноценна.

Таким поэтом, которого Заур Налоев вернул кабардинскому народу, был Исмаил Клишбиев.

Помню как ко мне в аудиторию вошёл один мой магистрант с раскрытым журналом «Ошхамахо» и спросил: «Прочитали уже»? Это была статья Заура Налоева о малоизвестном поэте Исмаиле Клишбиеве.

Историю его жизни и драматичной судьбы я потом преподавала в университете благодаря исследованиям Заура Налоева. Рассказывала о нём на разных курсах не только нашим студентам, но и иностранным в вузах Стамбула.

Налоев писал, что, несмотря на то, что судьба обошлась с ним жестоко, он, как и все настоящие поэты, оставался доконца жизни преданным своей родине и родному языку.

В статье «Диктатура и писатели» Налоев отмечал, что избранный в 1920 году председателем Кабардино-Балкарского ревкома (верховной власти округа) Бетал Калмыков начал преследовать поэта, юриста Исмаила Клишбиева, автора знаменитого стихотворения «Гора золотая».

Спасая свою жизнь, он прятался у известных просветителей Н. Цагова, А. Дымова, Х. Эльбердова, А. Шогенцукова, но, заметив, что за ним следят, тайком перебрался в Новониколаевск, где жил его тесть. Однако в 1942 году он всё же был арестован и осуждён на пять лет лагерей. При этом прокурор, считая его князем, требовал смертной казни. В 1981 году Клишбиева реабилитировали за отсутствием состава преступления.

Изъятые при аресте рукописи при этом не вернули, ни одно его стихотворение при жизни не было опубликовано.

Поэт писал без единого шанса что-либо опубликовать. Он не мог жить без творчества, думал стихами и поэтическими образами до самой смерти в 1974 году.

Как оценить этот духовный ущерб, нанесённый нации?

Именно этот вопрос стал поводом и основанием для глобальной работы Налоева по восстановлению имени и творчества Исмаила Клишбиева.

После окончания в 1952 году Кабардинского государственного педагогического института способного молодого человека пригласили на кафедру кабардинского языка и литературы. С 1954 по 2012 год работал в Институте гуманитарных исследований.

Он автор более 200 научных, литературных, критических, публицистических работ, докладов, сделанных на международных, всесоюзных и региональных научных конференциях. В их числе семь монографических работ и сборников статей по адыгской филологии, истории культуры.

Налоевым созданы такие важные труды, как «Очерки истории кабардинской литературы», «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» (в трёх томах), «Сказания о Жабаги Казаноко».

Издано наследие представителей Баксанского просветительского центра «Адаб Баксанского культурного движения». Заур Налоев собрал, систематизировал, составил научные комментарии к изданиям «Антология кабардинской поэзии», «Антология ранней адыгской литературы», участвовал во множестве полевых фольклорных экспедиций и записал большое количество уникальных народных произведений, которые составили ценный фонд в научном архиве КБИГИ. Неоценимы его заслуги в подготовке издания «Антология кабардинской детской литературы», литературной обработке собрания кабардинских народных сказок, переводов лучших сказок народов мира на кабардинский язык.

Всё это стало бесценным достоянием культуры народа Кабардино-Балкарии.

Посвящённые фольклору, народному искусству джегуако, мифологии, истории письменной литературы и современному литературному процессу труды Налоева являются одной из духовных вершин современного Кавказа, что принесло ему широкую известность и безусловный авторитет в научном мире.

Не меньшее значение для национальной культуры имеет его литературная деятельность. Многие поэтические произведения Налоева вошли в фонд кабардинской классики. Их изучают в школах и высших учебных заведениях как высокие образцы словесного искусства адыгов. Появление сборника новелл «Одинокий журавль» стало явлением для всей кабардинской литературы.

Созданные им образы отличаются философской глубиной и высочайшим художественным совершенством.

Будучи человеком необычайно широкой эрудиции, З. Налоев взрастил целое поколение учёных – фольклористов и литературоведов – и стал основоположникомшколы национальной фольклористики в республике.

Он уделял большое внимание вопросам образования и воспитания. Его перу принадлежит серия статей по вопросам вузовского и школьного обучения, он также являлся составителем сборников фольклорных и литературных произведений для детей дошкольного, младшего школьного и среднего возраста.

Его труды изучают в институтах гуманитарных исследований Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Республики Адыгея. Его произведения включены в школьную программу этих республик. Его просветительская деятельность многогранна, им по крупицам были собраны и восстановлены утраченные страницы адыгского фольклора в ходе общения с жителями аулов и сёл во время многочисленных научных экспедиций.

Книга Заура Налоева «Антология ранней адыгоязычной литературы» – одна из последних, вышла в свет в 2010 году.

Без всякого преувеличения можно сказать, что ничего подобного до неё в адыгской науке не было.

Она стала абсолютным явлением как в кабардинской литературе, так и в литературоведении.

Для студентов кабардинского отделения КБГУ эта книга – учебник по истории кабардинской литературы.

Автор-составитель Заур Налоев посвятил её Адаму Дымову – выдающемуся просветителю из Баксана.

Дымов занимался внедрением национальной грамоты, созданием школ с обучением на родном языке, издавал газету «Адыгский голос», выпускал книги для медресе, пропагандировал благотворные экономические, нравственные, культурные идеи, был писателем, поэтом, педагогом.

В 1937 году Дымова и его братьев, обвинив в том, что они эфенди, крупные кулаки, торговцы и активные участники Баксанского восстания, расстреляли. В 1956 году их реабилитировали.

В книгу вошли материалы, относящиеся к ранней стадии формирования современной адыгской литературы.

Это высокие образцы авторской устной поэзии, первые письменные прозаические произведения дидактического характера, клерикальная литература, религиозные песни и поэмы, а также произведения первых адыгских поэтов и писателей XX века.

В 2022 году мы отметим вековой юбилей нашей республики. Её духовное лицо создавали такие люди, как Заур Налоев.

Отдавая дань уважения монументальному труду великого адыгского учёного, можно было бы одну из улиц Нальчика назвать его именем. Это справедливо.

доктор филологических наук

© Кабардино-Балкарская правда

Вторник, 11.01.2022, 19:22

Приветствую Вас

Гость | RSS

Главная Регистрация Вход

Меню сайта

 • Главная страница

 • Сведения об ОУ

 • Новости

 • food

 • Организация горячего питания

 • ЕГЭ и ОГЭ

 • НОКО

 • Центр «Точка роста»

 • Информационная безопасность

 • ГТО

 • Электронная школа

 • Антикоррупционная деятельность

 • Антитеррористическая деятельность

 • Звезда победы

 • Школьный информационно-библиотечный центр (ШИБЦ)

 • Инновационная площадка

 • Доступная среда

 • Дошкольное отделение

 • Музей школы

 • Наши достижения

 • Методическая копилка

 • Страничка для родителей

 • Прием в 1 класс

 • Гостевая книга

 • Обратная связь

 • Сетевое взаимодействие

 • Российская электронная школа

 • Воспитательная работа

 • Военно-патриотическое движение «Юнармия»

 • Всероссийская олимпиада школьников

 • Персональные данные

 • Педагог-психолог

 • Объективность оценочных процедур

 • Дистанционное обучение

 • Школьный спортивный клуб «Лидер»

 • Часто задаваемые вопросы

 • Обращения граждан

 • Проект 500+

 • Капремонт

Статистика


Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

2021-2022 учебный год

Рабочая программа по организации образовательной деятельности в младшей группе раннего возраста

Рабочая программа по организации образовательной деятельности в 1 младшей группе

Рабочая программа по организации образовательной деятельности во 2 младшей группе А

Рабочая программа по организации образовательной деятельности во 2 младшей группе Б

 абочая программа по организации образовательной деятельности в подготовительной группе

Рабочая программа по организации образовательной деятельности в средней группе А

Рабочая программа по организации образовательной деятельности в средней группе Б

Рабочая программа по организации образовательной деятельности в старшей группе А

Рабочая программа по организации образовательной деятельности в старшей группе Б

Рабочая программа по биологии 5-9 кл.

Рабочая программа по биологии 10 кл.

Рабочая программа по биологии 11 кл.

Рабочая программа по родной кабардино-черкесской литературе 5-9 кл.

Рабочая программа по родному кабардино-черкесскому языку 5-9 кл.

Рабочая программа по родному кабардино-черкесскому языку 11 кл.

Рабочая программа по литературе 5-9 кл.

Рабочая программа по русскому языку 5-9 кл.

Рабочая программа по русскому языку 10-11 кл.

Рабочая программа по культуре народов КБР 10-11 кл.

Рабочая программа по математике 10-11 кл.

Рабочая программа по математике 5-9 кл.

Рабочая программа по английскому языку 5-9 кл.

Рабочая программа по ИЗО 5-7 кл.

Рабочая программа по истории 5-9 кл.

Рабочая программа по истории 10-11 кл.

Рабочая программа по истории КБР 8-9 кл.

Рабочая программа по ОБЖ 8-9 кл.

Рабочая программа по ОБЖ 10-11 кл.

Рабочая программа по обществознанию 10-11 кл.

Рабочая программа по обществознанию 6-9 кл.

Рабочая программа по ОДНКНР 5 кл.

Рабочая программа по химии 8-9 кл.

Рабочая программа по физике 7-9 кл.

Рабочая программа по технологии 5-8 кл.

2020-2021 учебный год

Рабочая программа по биологии 5-9 кл.

Рабочая программа по биологии 10 кл.

Рабочая программа по биологии 11 кл.

Рабочая программа по физической культуре 10-11 кл.

Рабочая программа по физической культуре 5-9 кл.

Рабочая программа по родной кабардино-черкесской литературе 5-9 кл.

Рабочая программа по литературе 5-9 кл.

Рабочая программа по русскому языку 5-9 кл.

Рабочая программа по русскому языку 10-11 кл.

Рабочая программа по культуре народов КБР 10-11 кл.

Рабочая программа по математике 10-11 кл.

Рабочая программа по математике 5-9 кл.

Рабочая программа по английскому языку 5-9 кл.

Рабочая программа по ИЗО 5-7 кл.

Рабочая программа по истории 5-9 кл.

Рабочая программа по истории 10-11 кл.

Рабочая программа по истории КБР 8-9 кл.

Рабочая программа по ОБЖ 8-9 кл.

Рабочая программа по обществознанию 5-9 кл.

Рабочая программа по обществознанию 10-11 кл.

Рабочая программа по ОДНКНР 5 кл.

Рабочая программа по родному кабардино-черкесскому языку 5-9 кл.

Рабочая программа по родному кабардино-черкесскому языку 11 кл.

Рабочая программа по технологии 5-9 кл.

Рабочая программа по физике 7-9 кл.

Рабочая программа по химии 8-9 кл.

КТП 1 класс начальное общее образование

КТП 2 класс начальное общее образование

КТП 3 класс начальное общее образование

КТП 4 класс начальное общее образование 

КТП 5 класс по предмету «Русский язык» основное общее образование

КТП 5 класс по предмету «Литература» основное общее образование

КТП 5 класс по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» основное общее образование

КТП 6 класс по предмету «Русский язык» основное общее образование

КТП 6 класс по предмету «Литература» основное общее образование

КТП 7 класс по предмету «Русский язык» основное общее образование

КТП 7 класс по предмету «Литература» основное общее образование

КТП 8 класс по предмету «Русский язык» основное общее образование

КТП 8 класс по предмету «Литература» основное общее образование

КТП 9 класс по предмету «Русский язык» основное общее образование

КТП 9 класс по предмету «Литература» основное общее образование

КТП 10 класс по предмету «Русский язык» среднее общее образование

КТП 10 класс по предмету «Литература» среднее общее образование

КТП 10 класс по предмету «История» среднее общее образование

КТП 11 класс по предмету «Русский язык» среднее общее образование

КТП 11 класс по предмету «Литература» среднее общее образование

КТП 11 класс по предмету «История» среднее общее образование

КТП 5-11 класс по предмету «Кабардино-черкесский (родной) язык и литература

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Январь 2022  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Полезные ссылки

const

gosuslugi

gospravo

minobr rf

rosobr

minobr kbr

fipi

ege

gia

rosedu

molod

deti

kbrcde

unikum

Архив записей

 • 2017 Октябрь
 • 2017 Ноябрь
 • 2017 Декабрь
 • 2018 Январь
 • 2018 Февраль
 • 2018 Март
 • 2018 Апрель
 • 2018 Май
 • 2018 Июнь
 • 2018 Август
 • 2018 Сентябрь
 • 2018 Октябрь
 • 2018 Ноябрь
 • 2018 Декабрь
 • 2019 Январь
 • 2019 Февраль
 • 2019 Март
 • 2019 Апрель
 • 2019 Май
 • 2019 Июнь
 • 2019 Сентябрь
 • 2019 Октябрь
 • 2019 Ноябрь
 • 2019 Декабрь
 • 2020 Январь
 • 2020 Февраль
 • 2020 Март
 • 2020 Апрель
 • 2020 Май
 • 2020 Июнь
 • 2020 Июль
 • 2020 Август
 • 2020 Сентябрь
 • 2020 Октябрь
 • 2020 Ноябрь
 • 2020 Декабрь
 • 2021 Январь
 • 2021 Февраль
 • 2021 Апрель
 • 2021 Май
 • 2021 Июнь
 • 2021 Июль
 • 2021 Сентябрь
 • 2021 Октябрь
 • 2021 Декабрь

Друзья сайта

 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • База знаний uCoz

Copyright MyCorp © 2022

uCoz


Adblock
detector