Сочинение киносценарий 7 класс один день из жизни бродячей собаки

, . , , , ,

Êèíîñöåíàðèé (ñèíîïñèñ)

Çà ñòîëîì ñèäèò âçðîñëûé ìóæ÷èíà, ëåò ñîðîêà è ïëà÷åò. Íà ñòîëå áóòûëêà âîäêè, ñêðîìíàÿ çàêóñêà, ëóê, ñàëî, êðîøêè õëåáà. Âîêðóã áåñïîðÿäîê. Âäðóã ñëûøåí ãðîõîò, ýòî ðàçáèëàñü, ñâàëèâøàÿñÿ ñî ñòîëà, áóòûëêà âîäêè. Ìóæ÷èíà ïàäàåò íà êîëåíè è íà÷èíàåò ñóäîðîæíî èñêàòü áóòûëêó, ðåæåò ïàëüöû â êðîâü, îáëèçûâàåò ðóêó, ïîíèìàåò, ÷òî âîäêè áîëüøå íåò. Òîëüêî ñåé÷àñ ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ÷òî ÷åëîâåê ñëåïîé. Îí ãðîìêî êðè÷èò è áü¸ò êóëàêàìè îá ñòåíó:
— Âñ¸, íå ìîãó áîëüøå. Íå ìîãó!  ãðîáó ÿ âñ¸ ýòî âèäåë. ß íå õî÷ó áîëüøå æèòü. ß íå õî÷ó áîëüøå òàê æèòü. Õâàòèò! Ïîëç¸ò â âàííóþ êîìíàòó, èùåò ëåçâèÿ, äîñòà¸ò èç êîðîáî÷êè, õî÷åò âñêðûòü âåíû, íî îñòàíàâëèâàåòñÿ… äîëãî ïðèìåðÿåòñÿ, äóìàåò, íî òàê è íå ðåøàåòñÿ âñêðûòüñÿ. Îò áåññèëèÿ ïàäàåò íà ïîë è âî âåñü ãîëîñ ðûäàåò. Çàòåì çàñûïàåò ïðÿìî çäåñü æå, íà ïîëó.
 òàêîì ïîëîæåíèè åãî çàñòà¸ò æåíùèíà, åãî áûâøàÿ æåíà. Îíà óçíàëà, ÷òî áûâøèé ìóæ îñëåï è ïðèõîäèò åìó ïîìîãàòü.
— Êòî çäåñü? – óñëûøàâ øàãè, ñïðàøèâàåò Ñòåïàí.
— ß, — îòâå÷àåò æåíùèíà, — òû ÷åãî òóò ðàçâàëèëñÿ? Îé, à ÷òî ýòî ó òåáÿ ñ ðóêàìè? – çàìåòèâ êðîâü, âñêðèêíóëà æåíùèíà.
Îíà ïîìîãàåò åìó âñòàòü. Çàìå÷àåò íà ïîëó ïà÷êó ñ ëåçâèÿìè è îäíî ðàñêðûòîå. Äîãàäûâàåòñÿ î òîì, ÷òî òóò ïðîèçîøëî. Ïîäíèìàåò ìóæ÷èíó, óñàæèâàåò òóò æå íà ïîëó. Ïðèñàæèâàåòñÿ ê íåìó.
— Íó, òû ÷åãî? – êîðèò ìóæ÷èíó. – Îïÿòü çà ñâî¸. – Íó, íåóæåëè òû òàêîé ñëàáàê? Äóìàåøü, òû îäèí òàêîé? Ýõ, òû äóðà÷îê. Ñëåïîòà – ýòî åù¸ íå êîíåö æèçíè. Ñò¸ï, òû ÷åãî?

— Ýõ, Íàäüêà, íå óñïîêàèâàé òû ìåíÿ. ß çíàþ, ÷òî ýòî óæå ****åö.  Íå òðàâè äóøó.
— Ïðåêðàòè, — ñóðîâî ãîâîðèò æåíùèíà. – Ïðåêðàòè íûòü! Ïðåæäå âñåãî, òû ìóæ÷èíà…
— Äà ëàäíî òåáå, — ìóæ÷èíà ìàõíóë ðóêîé. – Ñõîäè ëó÷øå â ìàãàçèí, âîçüìè áóòûëî÷êó…
— Íåò, Ñò¸ïà, — ðåøèòåëüíî îòâåòèëà Íàäåæäà, — íèêàêèõ áîëüøå áóòûëîê. Õâàòèò. Òåáå íåëüçÿ áîëüøå ïèòü.
— Òþ! – íàèãðàííî ðàññìåÿëñÿ Ñòåïàí. – Ýòî åù¸ ïî÷åìó? Îäíà ðàäîñòü íà ñâåòå îñòàëàñü, è òîé ëèøèòü õî÷åøü?
— À ïîòîìó, — óëûáàåòñÿ æåíùèíà, — ÿ òåáå íîâîñòü õîðîøóþ ïðèíåñëà. Áóäåò ó òåáÿ òåïåðü ðàäîñòü.
— Äà íó òåáÿ, — çàìàõàë ðóêàìè Ñòåïàí. – Îïÿòü áàñíÿìè î ïðîçðåíèè áóäåøü êîðìèòü?
— Íåò, íèêàêèõ áàñåí. Ñêîðî ó òåáÿ ïîÿâèòñÿ ñîáàêà…
— ×åãî? – ìóæ÷èíà ïðèâñòàë, — Êàêàÿ íà ôèã ñîáàêà? Áëÿ, ìíå åù¸ ñîáàêè íå õâàòàëî. Òóò ñàì åëå ïåðåäâèãàåøüñÿ, åù¸ ñîáàêà áóäåò ïîä íîãàìè ïóòàòüñÿ.
Æåíùèíà ãðîìêî ðàññìåÿëàñü:
—  Íó, íàñìåøèë, òàê íàñìåøèë. Ýòî íå ïðîñòàÿ ñîáàêà. Ñîáàêà-ïîâîäûðü. Ïîíèìàåøü?
— Ïîêà íåò, — ìóæ÷èíà ïîñåðü¸çíåë.
— Ýòî ñïåöèàëüíàÿ ñîáàêà, êîòîðàÿ ïîìîãàåò ñëåïûì ëþäÿì.
— À ÷åì îíà ìíå ìîæåò ïîìî÷ü? Æðàòü, ÷òî ëè íàâàðèò èëè â ìàãàçèí çà áóòûëêîé ñõîäèò?
— Íó ÷òî òû çàëàäèë ñî ñâîåé áóòûëêîé? Æðàòü ÿ òåáå è ñàìà íàãîòîâëþ, è ïîñòèðàþ, ïîãëàæó, íà êðàéíèé ñëó÷àé âñåãäà ìàìó ñâîþ ïîïðîøó.  À âîò ãóëÿòü íà óëèöå òû áóäåøü ñàì. Âåðíåå, ñ ñîáàêîé. Ïîíÿë?
— Íå ïîíÿë! – çàìîòàë ãîëîâîé Ñòåïàí. – Òû ÷¸, Íàäþõà, íîãè ñáèëà, ÷òî ëè, åñëè äâà ðàçà â íåäåëþ ñî ìíîé  â ïàðê âûøëà? Ðåøèëà íà ñîáàêó âñ¸ ýòî ñâàëèòü? À åñëè îíà ìåíÿ çàâåä¸ò êóäà-íèáóäü ê ÷åðòÿì ñîáà÷üèì?
— Íå ïàíèêóé. Äåëî íå âî ìíå. ß âñ¸ ðàçóçíàëà. Ýòî óìíåéøèå ñîáàêè. Îíè çíàþò äî 40 ìàðøðóòîâ. È äîìîé ïðèâåä¸ò, è ëóæè îáîéä¸ò, è î ÿìàõ ïðåäóïðåäèò, à åñëè ÷òî óðîíèë, ïîäíèìàåò.  Çà÷åì òåáå äâà ðàçà â íåäåëþ, åñëè òû ìîæåøü ñ ïîâîäûð¸ì öåëûé äåíü ãóëÿòü, åñëè ïîãîäà õîðîøàÿ?  Íå îòêàçûâàéñÿ, Ñòåïàí, ÿ òåáå äåëî ãîâîðþ. ß åçäèëà â øêîëó ïî ïîäãîòîâêå ñîáàê-ïîâîäûðåé, ìíå òàì âñ¸ ðàññêàçàëè. Òîæå òàì õâàòàëî ïàíèêåðîâ: è âåøàëèñü, è ðåçàëèñü, è ïîä ìàøèíû áðîñàëèñü. Ãëàâíîå – òåðïåíèå. Âîò óâèäèøü, âñ¸ áóäåò õîðîøî. Íå ïåðåæèâàé. È ñîáàêó òåáå çàâåä¸ì, è ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ êîìïüþòåðà êóïèì. Íå â ñðåäíèå âåêà æèâ¸ì, ñåé÷àñ åñòü òàêèå ïðèñïîñîáëåíèÿ, ÷òî ñëåïûå èíîãäà äàæå çàáûâàþò î ñâî¸ì íåäóãå.
— Îé, Íàäüêà, — òÿæåëî âçäîõíóë Ñòåïàí, — óìååøü æå òû ïî óõó ñòðåëüíóòü. Íó ëàäíî, ÷¸ðò ñ òîáîé, äàâàé ïîïðîáóåì.
— Âîò è ìîëîäåö, — æåíùèíà ñíîâà îáíÿëà ìóæ÷èíó è ïîöåëîâàëà åãî â ëîá.
— Ïðîñòè ìåíÿ, Íàäÿ, ïðîñòè, ïîæàëóéñòà, — ó ìóæ÷èíû ïî ùåêå ïîáåæàëà ñëåçà. – Ïðîñòè, äîðîãàÿ, ÷òî óøåë îò òåáÿ ê ýòîé ñó÷êå. Ïðîñòè, ðîäíàÿ.
— Ëàäíî, êòî ñòàðîå ïîìÿíåò, òîìó ãëàç âîí.
Ìóæ÷èíà íåîæèäàííî ðàñõîõîòàëñÿ:
— Ýòà ïîãîâîðêà òåïåðü íå äëÿ ìåíÿ. Ìíå òåïåðü õîòü äâà âîí – íèêàêîé ðàçíèöû!
— Ïîãîäè, — âîçðàçèëà æåíùèíà, – ìû åù¸ òåáå è çðåíèå âåðí¸ì.
— Àãà, — óõìûëüíóëñÿ Ñòåïàí è äîáàâèë: — Íàäü, õâàòèò, à…
— Òû ñîìíåâàåøüñÿ? 21-é âåê íà äâîðå, Ñò¸ïà. È ðàäóæêè èñêóññòâåííûå äåëàþò, è êàêèå-òî òàì õðóñòàëèêè.  îáùåì, ÷òî-òî äåëàþò. Ãîâîðþ æå, íå ïàíèêóé è íå òîðîïèñü íà òî ñâåò. Òóäà íå îïîçäàåøü, äîæäóòñÿ, íå ïåðåæèâàé.

                II ÷àñòü

           Ñàóíäòðåê. Ïîä íåãî èäóò êàäðû, êàê Ñòåïàí ïðèáûë â øêîëó äëÿ ñîáàê ïîâîäûðåé, êàê îí îáó÷àåòñÿ ñ ñîáàêîé è èíñòðóêòîðîì, õîäÿò ñ òðîñòüþ, îòäûõàþò, Ñòåïàí îáíèìàåò ïñà, öåëóåò åãî, ïðîùàþòñÿ ñî øêîëîé, åäóò âòðî¸ì äîìîé – Íàäåæäà, Ñòåïàí è ïîâîäûðü Ðåëëè.
           Òðåê çàêàí÷èâàåòñÿ íà òîì, ÷òî Ñòåïàí ëåæèò â ïàðêå íà ãàçîíå, à Ðåëëè íîñèòñÿ âîêðóã, èãðàåò ñ òðîñòüþ.  Íåîæèäàííî ê Ñòåïàíó ïîäõîäèò ïîëèöåéñêèé:
 — Ñåðæàíò Ì-ì-ì-ì-ì-ì. Ãðàæäàíèí, ïðåäúÿâèòå, ïîæàëóéñòà, äîêóìåíòû.
Ñòåïàí ïðèïîäíèìàåòñÿ è ñ óäèâëåíèåì ñïðàøèâàåò:
 — Ìåíò, ÷òî ëè?
— Ñåðæàíò ì-ì-ì-ì-ì!
— Íó, òû ÷òî, ïàðåíü íå âèäèøü?
— ×òî ÿ äîëæåí âèäåòü? ß âèæó, âû íàðóøàåòå îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê.
— Êàêîé íà õðåí ïîðÿäîê, òû ÷åãî, êîìàíäèð?
— Çäåñü íåëüçÿ ëåæàòü. Ïðåäúÿâèòå äîêóìåíòû.
— Äà íåò ó ìåíÿ íèêàêèõ äîêóìåíòîâ. Âñ¸ äîìà…
— Íó, òîãäà âàì ïðèä¸òñÿ ïðîåõàòü ñíàìè.
— Ñëóøàé, êîìàíäèð, òû êîñèøü èëè äåéñòâèòåëüíî íå âèäèøü, ÷òî ÿ ñëåïîé.
Ïàóçà.
— Íó, çíàåòå ëè, ñëåïûì ìîæåò âñÿêèé ïðèòâîðèòüñÿ. À ÷åì âû äîêàæåòå?
Ñòåïàí íà÷èíàåò ðóêîé èñêàòü ñâîþ òðîñòü, íî íå íàéäÿ å¸, ñïðàøèâàåò ó ïîëèöåéñêîãî:
— Ïîäñêàæè, ãäå òóò ìîÿ òðîñòü ëåæèò?
— Ÿ òóò íåò, — óõìûëÿåòñÿ ïîëèöåéñêèé.  – Ìîæåò, õâàòèò êîìåäèþ ëîìàòü? Âñòàâàéòå-âñòàâàéòå…
 ýòîò ìîìåíò ïîäáåãàåò Ðåëëè ñ òðîñòüþ â çóáàõ, ñàäèòñÿ íàïðîòèâ ïîëèöåéñêîãî è æàëîáíî ñìîòðèò íà íåãî. Ñåðæàíò íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî ïåðåä íèì äåéñòâèòåëüíî ñëåïîé ÷åëîâåê.  Èçâèíèâøèñü, îí óõîäèò.
Ñòåïàí âîçâðàùàåòñÿ äîìîé ñ ïîâîäûð¸ì è ðàçãîâàðèâàåò  ñ íèì.
— Âîò ñîáàêè, ÷óòü â êóòóçêó íå óâîëîêëè. Ïðåäñòàâëÿåøü, Ðåëëè, ãîâîðèò: äîêàæè, ÷òî òû ñëåïîé… Õîòÿ, ñòîï! – ìóæ÷èíà ðåçêî îñòàíàâëèâàåòñÿ. – Êàêèå îíè íà ôèã ñîáàêè… Ñîáàêà – ýòî òû, Ðåëëè! Ïðàâèëüíî?
Íà÷èíàåò ðàññóæäàòü î òîì, ÷òî âñ¸ ïëîõîå ÷åëîâåê óâÿçûâàåò ïî÷åìó-òî ñ ñîáàêîé.
— Ñòðàííî âñ¸ ýòî! Âîò ñêàæè ìíå, Ðåëëè, ïî÷åìó âñå ãîâîðÿò «ãîëîäíûé, êàê ñîáàêà», «óñòàë, êàê ñîáàêà», «÷óøü ñîáà÷üÿ», — îñòàíàâëèâàåòñÿ è íàêëîíÿåòñÿ ê ïñó, — ìû â äåòñòâå ñàìûå íåâêóñíûå êîíôåòû  íàçûâàëè «ñîáà÷üåé ðàäîñòüþ»… Òû ïîíèìàåøü?
Ðåëëè ñëóøàåò õîçÿèíà è ïîäíèìàåò áðîâè, ñëîâíî óäèâëÿÿñü. Îíè ïðîäîëæàþò ïóòü. Óñòàâ, Ñòåïàí ïðåäëàãàåò îòäîõíóòü íà ëàâî÷êå. Ðåëëè óñòðàèâàåòñÿ ó íîã õîçÿèíà, à Ñòåïàí ïðåäà¸òñÿ âîñïîìèíàíèÿì.
Íà äà÷å èëè â ÷àñòíîì äîìå. Ñòåïàí – ðåá¸íîê. Îòåö, êîïàåò â ñàäó ÿìó, çàòåì  íåñ¸ò âåäðî ñ âîäîé ê ñîáà÷üåé áóäêå. Çà íèì áåæèò ìàëåíüêèé Ñò¸ïêà è êðè÷èò:
— Ïàïà, ïàïà, ïîæàëóéñòà, íå òîïè âñåõ, îñòàâü ìíå ñîáà÷êó. 
— Ó íàñ åñòü îäíà ñîáàêà, Ïàëüìà, — õìóðèòñÿ îòåö. – Çà÷åì íàì äâå?
— Íó, Ïàëüìà, äëÿ âñåõ. Îíà îáùàÿ, — óìîëÿåò Ñò¸ïêà, — à ÿ õî÷ó ñåáå äðóãà! Ïàïà! Ïàïî÷êà, — ìàëü÷èê íà÷èíàåò ïëàêàòü.
— Ïðåêðàòè íûòü, — ïðèêðèêíóë îòåö. – Ìóæèê òû èëè êòî? Äàâàé òóò ðàçâåä¸ì ïñàðíþ, êêàæäîìó ïî îòäåëüíîé ñîáàêå. À êîðìèòü èõ êòî áóäåò? Óõàæèâàòü…
— ß áóäó êîðìèòü è áóäó óõàæèâàòü, — ñîïèò Ñò¸ïêà. – Ïàïà, íó, ïîæàëóéñòà, îñòàâü ìíå îäíó ñîáà÷êó.
— Èäè îòñþäà, èäè â äîì ê ìàòåðè, — ïðîãîíÿåò îòåö ñûíà.
Ñò¸ïêà óõîäèò, íî âñ¸ æå ïðÿ÷åòñÿ çà ñàðàåì è îòòóäà íàáëþäàåò, êàê îòåö òîïèò åù¸ ñëåïûõ ùåíêîâ. Òèõî ïëà÷åò è êóëàêîì òð¸ò ãëàçà…
Âîñïîìèíàíèÿ îáðûâàþòñÿ. Ìóæ÷èíà âñòà¸ò ñ ëàâêè è îíè âìåñòå ñ Ðåëëè èäóò äîìîé.
Äîìà ìû âèäèì, êàê Ðåëëè ïîäà¸ò Ñòåïàíó óïàâøèå âåùè, ëèæåò åìó ðóêó, íå îòõîäèò îò õîçÿèíà íå íà øàã. Îíè âìåñòå ñëóøàþò òåëåâèçîð. Íàäåæäà êóïèëà Ñòåïàíó ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó ýêðàííîãî äîñòóïà. Òîò óæå íàó÷èëñÿ âûõîäèòü â èíòåðíåò, ðàäóåòñÿ êàê ðåá¸íîê. À ðÿäîì ïðûãàåò ñ÷àñòëèâûå ï¸ñ Ðåëëè. Îíè îáíèìàþòñÿ ñ íèì. Ñëîâîì, äðóçüÿ – íå ðàçëåé âîäà!

                III ÷àñòü

          Îäíàæäû ïðîñíóâøèñü è îòêðûâ ãëàçà, Ñòåïàí âñêðèêíóë.  Îí óâèäåë ñâåòëîå ïÿòíî. Îí áûë ñëåï òàê, ÷òî âîêðóã áûëà òåìíîòà, à òóò âäðóã ñâåò. Îí  äàæå èñïóãàëñÿ. Ðàññêàçàë Íàäåæäå.
— Íå ïîíèìàþ, ÷òî ïðîèñõîäèò, Íàäÿ! ß âèæó êîíòóðû. Âîò òåáÿ âèæó. Íó, íå î÷åíü õîðîøî, íî óæå íå âðåæóñü â êîñÿê. Ñëóøàé, ÷òî ýòî?
— À ÿ òåáå, ÷òî ãîâîðèëà? – óëûáàåòñÿ æåíùèíà. – Ðóêè íèêîãäà íåëüçÿ îïóñêàòü. Äàâàé ñîáèðàéñÿ, ïîéä¸ì ê âðà÷ó.
— Ïîãîäè, Íàäü, äàâàé ïîêà íå ïîéä¸ì ê âðà÷àì…
— Äà òû ÷òî? – âîçìóòèëàñü æåíùèíà. – À âäðóã õóæå ñòàíåò?
— Õóæå ÷åãî? – óñìåõíóëñÿ Ñòåïàí. – ß æå âîîáùå íè÷åãî íå âèäåë. Îíè ìíå ñêàçàëè, ÷òî âñ¸, õàíà. Ïîíèìàåøü? À òåïåðü ÿ ïðèäó ê íèì è ñêàæó, ÿ íåìíîãî ñòàë âèäåòü? Äà ïîøëè îíè â æîïó. Íå òîðîïè ìåíÿ, ïðîøó, äàâàé íåìíîãî ïîíàáëþäàåì. Õóæå, ÷åì áûëî âñ¸ ðàâíî óæå íå áóäåò…

×åðåç íåäåëþ.

Ñòåïàí ðóãàåòñÿ íà ïñà:
— Íó, êóäà òû ïð¸øü? ×òî ñ òîáîé, Ðåëëè? ß ÷óòü ãîëîâó ñåáå íå ðàñøèá.
ϸñ îñòàíàâëèâàåòñÿ è ñêóëèò. Ñòåïàí åãî ïîäãîíÿåò:
— Äàâàé-äàâàé, ñîáàêà! Íó ÷åãî òû îñòàíîâèëñÿ? Êàêîé-òî òû  ëåíèâûé ñòàë. ×àñòî îòäûõàåøü.
Ðåëëè ïîñêóëèâàåò, æìóðèòñÿ. Êðóòèò ãîëîâîé ïî ñòîðîíàì. Åãî ïîâåäåíèå êàêîå-òî ñòðàííîå.

Âå÷åðîì.
Ñòåïàí â êâàðòèðå. Ïðèõîäèò Íàäåæäà ñ Ðåëëè. Ìóæ÷èíà ñïðàøèâàåò:
— Íó, ÷òî âåòåðèíàð ñêàçàë?
— Áåäà, Ñò¸ïà, — ïîíóðî îòâå÷àåò æåíùèíà. – Ðåëëè îñëåï. Îí, îêàçûâàåòñÿ, íè÷åãî íå âèäèò. ß âîîáùå óäèâëÿþñü, êàê îí òåáÿ âîäèë ïîñëåäíèå äíè.
— Äà êàê âîäèë? – óõìûëÿåòñÿ Ñòåïàí, — Ñêîðåå, ÿ åãî óæå âîäèë, à íå îí ìåíÿ. Òî â ëóæó çàâåä¸ò, òî íà ñòîëá. Åñëè áû ÿ íå ðàçëè÷àë íè÷åãî, òî÷íî ðàñøèá áû ñåáå áàøêó.
— Íó, íàäî æå, — ïðè÷èòàåò Íàäåæäà. – Âîò òàê âñåãäà: â îäíîì ìåñòå, êðåï÷àåò, â äðóãîì ñëàáååò. ×òî áóäåì äåëàòü?
— Íó, à ÷òî äåëàòü? – ðàçâ¸ë ðóêàìè Ñòåïàí è ðàññìåÿëñÿ. – Òåïåðü ÿ áóäó ó Ðåëëè ïðîâîäíèêîì. Áîëåå ìåíåå âèæó âñ¸ ó íàñ âî äâîðå.
— Íó, à ó òåáÿ êàê? ×òî ñî çðåíèåì?
— Òüôó-òüôó-òüôó, ÷òîá íå ñãëàçèòü, Íàäü, óæå ñîâñåì íåïëîõî. Ìîæåò, Áîã óñëûøàë ìîè ìîëèòâû.
— Ê âðà÷ó ïîéä¸øü?
— ×åñòíî? Áîþñü ÿ âðà÷à. Äàé ìíå õîòü íà ñâåò áåëûé íàñìîòðåòüñÿ. Ñõîæó ïîòîì.
— Îé, ñìîòðè, Ñò¸ïêà, ÷òîáû ïîòîì íå æàëåë.
Íàäÿ ãëàäèò Ðåëëè, íàêëîíÿåòñÿ ê íåìó è âèäèò, êàê ïî ìîðäå ïñà ïîêàòèëàñü ñëåçà.
— Íó, íå ïëà÷ü ðîäíîé, âñ¸ áóäåò õîðîøî! Âèäèøü, âîí, ó õîçÿèíà òâîåãî âñ¸ íàëàäèëîñü. È ó òåáÿ âñ¸ áóäåò õîðîøî.
Íàäåæäà öåëóåò Ðåëëè, òîò æàëîáíî ïîñêóëèâàåò.
— Ïîéä¸ì, ìàëü÷èê, ÿ òåáÿ ïîêîðìëþ. Ïîøëè, ìîé õîðîøèé.
Íàäåæäà ïðåäëàãàåò Ñòåïàíó çàáðàòü Ðåëëè ê ñåáå, íî òîò îòêàçûâàåò.

                IV ÷àñòü

  Êâàðòèðà Ñòåïàíà. Èä¸ò ïüÿíêà. Ñòåïàí óæå çðÿ÷èé è âñ¸ âèäèò. Íàëèâàþò, ãóëÿþò, òîñòû, ìóçûêà. Äðóçüÿ, ïîäðóãè.  Ðåëëè â óãëó ñêóëèò, âñòà¸ò, çàãëÿäûâàåò â êîìíàòó, ãäå èä¸ò ãóä¸æ. Ñòåïàí âèäèò  åãî, íî êîìàíäóåò:
— Íà ìåñòî. Ïîòåðïè. Ùàñ ãîñòåé ïðîâîæó, âûâåäó ïîãóëÿòü.
Íàðîä õîõî÷åò. Ïðîäîëæàþò ãóëÿòü.
Íî÷ü. Ñòåïàí ïðîñûïàåòñÿ ïîëóïüÿíûì è îäåòûì íà äèâàíå, ãîñòåé óæå íåò, èä¸ò íà êóõíþ. Íà ïîëó â êîðèäîðå ëóæà. Îí ñëûøèò, êàê Ðåëëè æàëîáíî ñêóëèò, ñëîâíî èçâèíÿÿñü.
— Ÿ-ìî¸! – âîçìóùàåòñÿ Ñòåïàí. – Òû ÷¸? Îïÿòü, ñóêà, íàññàë? Äîñòàë òû ìåíÿ óæå. Ó òåáÿ ÷¸, íåäåðæàíèå?
Ïîäõîäèò ê äâåðè, îòêðûâàåò, âûãîíÿåò Ðåëëè â êîðèäîð:
— Èäè, ïîãóëÿé! Ïðèä¸øü, òÿâêíè ïàðó ðàç, òîêà íåãðîìêî, à òî âñåõ ñîñåäåé íà íîãè ïîäíèìåøü.
Ðåëëè âûáåãàåò èç êâàðòèðû. Ïî ëåñòíèöå áåæèò âíèç, íî äâåðü ïîäúåçäà çàêðûòà. Îí òåðïåëèâî æä¸ò ïîä äâåðüþ, êîãäà êòî-òî áóäåò âõîäèòü èëè âûõîäèòü.
Óòðîì Ñòåïàí, âûõîäÿ èç êâàðòèðû,  îáíàðóæèë Ðåëëè â êîðèäîðå íà êîâðèêå ïîä äâåðüþ.

Ðåëëè îäèí â êâàðòèðå. Ñòåïàí óø¸ë, çàáûâ ïîêîðìèòü ïñà,  è íå ïîñòàâèâ åìó ìèñêó ñ âîäîé. Ðåëëè ïûòàåòñÿ çàëåçòü íà êóõíå ïîä ðåäêî  êàïàþùèé êðàí è äîëãî-äîëãî æä¸ò êàïëþ âîäû. Çàòåì ñëåäóþùóþ… 

Âå÷åð.

Ñòåïàí âîçâðàùàåòñÿ ñ æåíùèíîé. Òà, âîéäÿ â êâàðòèðó. Ìîðùèò íîñ:
— Ôó, êàê ó òåáÿ âîíÿåò! Ïî÷åìó òû íå ñêàçàë, ÷òî ó òåáÿ ñîáàêà?
Ñòåïàí ãðóáî îáðàùàåòñÿ ê Ðåëëè:
— Òû ÷¸, îïÿòü òó âñ¸ îáîñðàë? – îí îòâîðÿåò äâåðü è âûãîíÿåò ïñà â êîðèäîð, — èäè ïîãóëÿé.
Òðèñîí ìåäëåííî âûõîäèò. Äàìî÷êà æì¸òñÿ ê ñòåíå:
— Îí íå óêóñèò ìåíÿ?
— Íå óêóñèò, íå áîéñÿ, — Ñòåïàí ïðèâëåêàåò å¸ ê ñåáå. Íîãîé çàõëîïûâàåò äâåðü è òàùèò ìàäàì â ñïàëüíþ.

                V ÷àñòü

Ïðîõîäèò êàêîå-òî âðåìÿ. Æåíùèíà æèâ¸ò ó Ñòåïàíà, âåä¸ò ñåáÿ êàê õîçÿéêà. Ïîñòîÿííî íàåçæàåò íà Ðåëëè, ïèíàåò åãî òî øâàáðîé, òî íîãîé. ϸñ æì¸òñÿ â óãîë, æàëîáíî ñìîòðèò íà íå¸. Ñòåïàí ïåðåñòàë çà íåãî çàñòóïàòüñÿ.
Îäíàæäû Ðåëëè ñëûøèò ðàçãîâîð íà êóõíå. Äàìî÷êà ãîâîðèò:
— Ñòåïàí, ìíå ýòî óæå âñ¸ íàñòî÷åðòåëî! Îòäàé òû ñîáàêó â ïðèþò. Íó, çà÷åì îíà â êâàðòèðå. Îò íå¸ âîíÿåò…
— Òàê ïîìîé å¸, — õìóðèòñÿ Ñòåïàí.
— Íåò, âû ïîñìîòðèòå íà íåãî, — âèçæèò æåíùèíà, — ìàëî òîãî, ÷òî ÿ òåáÿ îáñòèðûâàþ, êîðìëþ, åù¸ ÿ äîëæíà ýòó êîáåëèíó êóïàòü. Òû â ñâî¸ì óìå? Òû êîãäà ïîñëåäíèé ðàç íà ïðîãóëêó åãî ñàì âûâîäèë? Ñîñåäè æàëóþòñÿ, îí ññûò â ïîäúåçäå.
— Äà ïóñòü íå ãîíÿò. Îí… îí…
— Ïðè ÷¸ì òóò ãîíÿò? Òû âûãîíÿåøü åãî íî÷üþ íà ëåñòíè÷íóþ ïëîùàäêó, à äâåðè êòî åìó èç ïîäúåçäà îòêðîåò. Âîò îí òàì âíèçó è ãàäèò. Íåò, Ñò¸ïà, õâàòèò. Äàâàé äóìàòü, ÷òî áóäåì ñ íèì äåëàòü. Òû ïîíèìàåøü, ñ íèì îäíè ïðîáëåìû. ×åãî åãî äåðæàòü çäåñü, åñëè îí ñëåïîé? Êàêîé òîëê îò íåãî?
— Äà íåëüçÿ åãî â ïðèþò.
— Ïî÷åìó ýòî?
— Îíè æå åãî óñûïÿò!
Ðåëëè âçäðîãíóë  â óãëó.
— À òåáå-òî ÷òî? Âñå êîãäà-òî óìèðàþò. ×òî òåïåðü íà íåãî Áîãó ìîëèòüñÿ?
— Ïðåêðàòè, — âçäîõíóë Ñòåïàí.
— ×òî ïðåêðàòè? ×òî ïðåêðàòè? Èëè òû õî÷åøü, ÷òîáû ÿ óøëà? – èñòåðè÷íî âñêðèêíóëà æåíùèíà.
— Íå êðè÷è, ÷òî-íèáóäü ïðèäóìàåì.
— ×åãî òóò ïðèäóìûâàòü? Îòâåçè â ïðèþò è äåëî ñ êîíöîì.
— Äà íó êàê òû íå ìîæåøü ïîíÿòü? – âñïûëèëè Ñòåïàí. – ×òî ïîòîì ëþäè îáî ìíå ñêàæóò? Ýòî æå ñòàíåò âñåì èçâåñòíî. Ìóæèê ñäàë ñâîåãî ïîâîäûðÿ â ïðèþò. Áóäóò ïîòîì êîñòî÷êè ïåðåìûâàòü.
— À êàêàÿ òåáå ðàçíèöà? Ýòî òâîÿ æèçíü. Ìàëî ëè ÷åãî êòî-òî ÷òî ñêàæåò…
— Ïîìîë÷è, — îáîðâàë Ñòåïàí è íàïðàâèëñÿ ê ñîáàêå.
Îí ñåë ðÿäîì ñ ïñîì ñòàë ãëàäèòü. Ðåëëè òèõîíüêî çàñêóëèë.
– Ïðîñòè ìåíÿ, Ðåëëè! Íó, âîò âèäèøü, êàê ïîëó÷àåòñÿ.  Ïðîñòè, äðóã! Ïîéìè, íóæíî êàê-òî ñâîþ æèçíü óñòðàèâàòü…  ìî¸ì âîçðàñòå òðóäíî íàéòè æåíó…

Äåíü. Ñòåïàí è Ðåëëè åäóò ïî äîðîãå. Îñòàíàâëèâàþòñÿ íà îáî÷èíå. Ñòåïàí íàäåâàåò ïîâîäîê è âåä¸ò Ðåëëè â ãëóáü ëåñà. Äîëãî èäóò. Ñòåïàí äîñòà¸ò ïèñòîëåò è ïðèñòàâëÿåò ñîáàêå ê çàòûëêó. Íî íàæàòü íà ñïóñêîâîé êðþ÷îê òàê è íå ðåøèëñÿ.
Äóìàåò: «×òî æå ÿ çà ÷åëîâåê òàêîé ? Íè ñåáÿ íå ñìîã óáèòü, íè ñîáàêó! Ëàäíî, áóäü ÷òî áóäåò… »

Ñòåïàí ïðèâÿçûâàåò Ðåëëè ê äåðåâó è, ðåçêî ïîâåðíóâøèñü, óõîäèò. Ðåëëè ñòîèò, ãîðäî ïîäíÿâ ãîëîâó. Ïîêà áûâøèé õîçÿèí óäàëÿëñÿ, ï¸ñ íå ïðîèçí¸ñ íè çâóêà… 
Òàêèå ñîáàêè óìåþò äåðæàòü óäàð!

Ответ

+

Мгновенный доступ

50 баллов

ИЛИ

+

Доступ после просмотра рекламы

Ответы будут доступны после просмотра рекламы

Из жизни бродячей собаки

Кузя родился на улице, и с тех пор он проводит на улице все время. Это большой рыжий пес, быстрый и подвижный,  умный и сообразительный. Он живет возле большого дома, где его прикармливают жильцы и добрая дворничиха.  Он привык к этим людям и полюбил их. Кузя просыпается очень рано. Он встает, потягивается, выходит на середину большого двора. Люди выходят из подъездов, а Кузя улыбается им, дружелюбно виляет хвостом, разрешает себя погладить. Особенно он нравится детям. Завтрак Кузе сегодня достался довольно сытный: дворничиха вынесла ему миску еще теплой овсянки с молоком, а продавщица из магазина «Колбасыр» насыпала туда еще и горку вкусных колбасных обрезков.

После завтрака Кузя проведал своих друзей Асю и Рыжего по базару, но так как был сыт, подачек ни от кого не взял.  

Осторожно перейдя дорогу на зеленый сигнал светофора, Кузя оказался в сквере, где любил поваляться на траве, погреться на солнышке. Там его поджидали знакомые – Лайма и Тобик. Это была его стая. Они вели себя вежливо по отношению к людям, никогда не лаяли на детей, были приветливы и ненавязчивы, не задирались к другим собакам. Поэтому люди были с ними обходительны и при случае прикармливали.

От прогуливающихся людей сегодня им тоже досталось угощение: ломтик бутерброда с краковской колбасой, полпорции мороженого, почти целый пирожок с творогом, две куриных косточки.

Ни за что на свете Кузя не хотел бы жить в доме. Такое с ним случалось раза два в жизни. Его забирали к себе сердобольные женщины, но больше трех дней Кузя не выдерживал. Он любил свободу, вольготную дворовую жизнь, общение в людьми и другими собаками. Поэтому при первой же возможности возвращался обратно во двор.

Незаметно наступил вечер, Кузя покинул лежбище в парке и не спеша потрусил в знакомый до мелочей двор, где жильцы уже спрашивали дворничиху: «Куда это наш Кузя сегодня с утра подевался?», на что она отвечала: «Ничего, проголодается – придет». Увидев его, знакомый пацан с третьего этажа поделился с Кузей солидным куском батона с котлетой, девочка Маша дала ему конфетку, а баба Люба налила в миску вчерашнего супа с мозговой косточкой. Зажав косточку в лапах, Кузя принялся грызть ее в своем убежище. День удался на славу.

Ответ

Ответ подобран нейросетью

+

Мгновенный доступ

50 баллов

ИЛИ

+

Доступ после просмотра рекламы

Ответы будут доступны после просмотра рекламы

Из жизни одной бродячей собаки

Кузя родился на улице, и с тех пор он проводит на улице все время. Это большой рыжий пес, быстрый и подвижный,  умный и сообразительный. Он живет возле большого дома, где его прикармливают жильцы и добрая дворничиха.  Он привык к этим людям и полюбил их. Кузя просыпается очень рано. Он встает, потягивается, выходит на середину большого двора. Люди выходят из подъездов, а Кузя улыбается им, дружелюбно виляет хвостом, разрешает себя погладить. Особенно он нравится детям. Завтрак Кузе сегодня достался довольно сытный: дворничиха вынесла ему миску еще теплой овсянки с молоком, а продавщица из магазина «Колбасыр» насыпала туда еще и горку вкусных колбасных обрезков.

После завтрака Кузя проведал своих друзей Асю и Рыжего по базару, но так как был сыт, подачек ни от кого не взял.  

Осторожно перейдя дорогу на зеленый сигнал светофора, Кузя оказался в сквере, где любил поваляться на траве, погреться на солнышке. Там его поджидали знакомые – Лайма и Тобик. Это была его стая. Они вели себя вежливо по отношению к людям, никогда не лаяли на детей, были приветливы и ненавязчивы, не задирались к другим собакам. Поэтому люди были с ними обходительны и при случае прикармливали.

От прогуливающихся людей сегодня им тоже досталось угощение: ломтик бутерброда с краковской колбасой, полпорции мороженого, почти целый пирожок с творогом, две куриных косточки.

Ни за что на свете Кузя не хотел бы жить в доме. Такое с ним случалось раза два в жизни. Его забирали к себе сердобольные женщины, но больше трех дней Кузя не выдерживал. Он любил свободу, вольготную дворовую жизнь, общение в людьми и другими собаками. Поэтому при первой же возможности возвращался обратно во двор.

Незаметно наступил вечер, Кузя покинул лежбище в парке и не спеша потрусил в знакомый до мелочей двор, где жильцы уже спрашивали дворничиху: «Куда это наш Кузя сегодня с утра подевался?», на что она отвечала: «Ничего, проголодается – придет». Увидев его, знакомый пацан с третьего этажа поделился с Кузей солидным куском батона с котлетой, девочка Маша дала ему конфетку, а баба Люба налила в миску вчерашнего супа с мозговой косточкой. Зажав косточку в лапах, Кузя принялся грызть ее в своем убежище. День удался на славу.

Ответ

Ответ подобран нейросетью

+

Мгновенный доступ

50 баллов

ИЛИ

+

Доступ после просмотра рекламы

Ответы будут доступны после просмотра рекламы

Кузя родился на улице, и с тех пор он проводит на улице все время. Это большой рыжий пес, быстрый и подвижный,  умный и сообразительный. Он живет возле большого дома, где его прикармливают жильцы и добрая дворничиха.  Он привык к этим людям и полюбил их. Кузя просыпается очень рано. Он встает, потягивается, выходит на середину большого двора. Люди выходят из подъездов, а Кузя улыбаается им, дружелюбно виляет хвостом, разрешает себя погладить. Особенно он нравится детям. Завтрак Кузе сегодня достался довольно сытный: дворничиха вынесла ему миску еще теплой овсянки с молоком, а продавщица из магазина «Колбасыр» насыпала туда еще и горку вкусных колбасных обрезков.

После завтрака Кузя проведал своих друзей Асю и Рыжего по базару, но так как был сыт, подачек ни от кого не взял.  

Осторожно перейдя дорогу на зеленый сигнал светофора, Кузя оказался в сквере, где любил поваляться на траве, погреться на солнышке. Там его поджидали знакомые – Лайма и Тобик. Это была его стая. Они вели себя вежливо по отношению к людям, никогда не лаяли на детей, были приветливы и ненавязчивы, не задирались к другим собакам. Поэтому люди были с ними обходительны и при случае прикармливали.

От прогуливающихся людей сегодня им тоже досталось угощение: ломтик бутерброда с краковской колбасой, полпорции мороженого, почти целый пирожок с творогом, две куриных косточки.

Ни за что на свете Кузя не хотел бы жить в доме. Такое с ним случалось раза два в жизни. Его забирали к себе сердобольные женщины, но больше трех дней Кузя не выдерживал. Он любил свободу, вольготную дворовую жизнь, общение в людьми и другими собаками. Поэтому при первой же возможности возвращался обратно во двор.

Незаметно наступил вечер, Кузя покинул лежбище в парке и не спеша потрусил в знакомый до мелочей двор, где жильцы уже спрашивали дворничиху: «Куда это наш Кузя сегодня с утра подевался?», на что она отвечала: «Ничего, проголодается – придет». Увидев его, знакомый пацан с третьего этажа поделился с Кузей солидным куском батона с котлетой, девочка Маша дала ему конфетку, а баба Люба налила в миску вчерашнего супа с мозговой косточкой. Зажав косточку в лапах, Кузя принялся грызть ее в своем убежище. День удался на славу.

Ответ

Ответ подобран нейросетью

+

Мгновенный доступ

50 баллов

ИЛИ

+

Доступ после просмотра рекламы

Ответы будут доступны после просмотра рекламы

Кузя родился на улице, и с тех пор он проводит на улице все время. Это большой рыжий пес, быстрый и подвижный,  умный и сообразительный. Он живет возле большого дома, где его прикармливают жильцы и добрая дворничиха.  Он привык к этим людям и полюбил их. Кузя просыпается очень рано. Он встает, потягивается, выходит на середину большого двора. Люди выходят из подъездов, а Кузя улыбается им, дружелюбно виляет хвостом, разрешает себя погладить. Особенно он нравится детям. Завтрак Кузе сегодня достался довольно сытный: дворничиха вынесла ему миску еще теплой овсянки с молоком, а продавщица из магазина «Колбасыр» насыпала туда еще и горку вкусных колбасных обрезков.

После завтрака Кузя проведал своих друзей Асю и Рыжего по базару, но так как был сыт, подачек ни от кого не взял.  

Осторожно перейдя дорогу на зеленый сигнал светофора, Кузя оказался в сквере, где любил поваляться на траве, погреться на солнышке. Там его поджидали знакомые – Лайма и Тобик. Это была его стая. Они вели себя вежливо по отношению к людям, никогда не лаяли на детей, были приветливы и ненавязчивы, не задирались к другим собакам. Поэтому люди были с ними обходительны и при случае прикармливали.

От прогуливающихся людей сегодня им тоже досталось угощение: ломтик бутерброда с краковской колбасой, полпорции мороженого, почти целый пирожок с творогом, две куриных косточки.

Ни за что на свете Кузя не хотел бы жить в доме. Такое с ним случалось раза два в жизни. Его забирали к себе сердобольные женщины, но больше трех дней Кузя не выдерживал. Он любил свободу, вольготную дворовую жизнь, общение в людьми и другими собаками. Поэтому при первой же возможности возвращался обратно во двор.

Незаметно наступил вечер, Кузя покинул лежбище в парке и не спеша потрусил в знакомый до мелочей двор, где жильцы уже спрашивали дворничиху: «Куда это наш Кузя сегодня с утра подевался?», на что она отвечала: «Ничего, проголодается – придет». Увидев его, знакомый пацан с третьего этажа поделился с Кузей солидным куском батона с котлетой, девочка Маша дала ему конфетку, а баба Люба налила в миску вчерашнего супа с мозговой косточкой. Зажав косточку в лапах, Кузя принялся грызть ее в своем убежище. День удался на славу.

Ответ

Ответ подобран нейросетью

+

Мгновенный доступ

50 баллов

ИЛИ

+

Доступ после просмотра рекламы

Ответы будут доступны после просмотра рекламы

Кузя родился на улице, и с тех пор он проводит на улице все время. Это большой рыжий пес, быстрый и подвижный,  умный и сообразительный. Он живет возле большого дома, где его прикармливают жильцы и добрая дворничиха.  Он привык к этим людям и полюбил их. Кузя просыпается очень рано. Он встает, потягивается, выходит на середину большого двора. Люди выходят из подъездов, а Кузя улыбается им, дружелюбно виляет хвостом, разрешает себя погладить. Особенно он нравится детям. Завтрак Кузе сегодня достался довольно сытный: дворничиха вынесла ему миску еще теплой овсянки с молоком, а продавщица из магазина «Колбасыр» насыпала туда еще и горку вкусных колбасных обрезков.

После завтрака Кузя проведал своих друзей Асю и Рыжего по базару, но так как был сыт, подачек ни от кого не взял.  

Осторожно перейдя дорогу на зеленый сигнал светофора, Кузя оказался в сквере, где любил поваляться на траве, погреться на солнышке. Там его поджидали знакомые – Лайма и Тобик. Это была его стая. Они вели себя вежливо по отношению к людям, никогда не лаяли на детей, были приветливы и ненавязчивы, не задирались с другими собаками. Поэтому люди были с ними обходительны и при случае прикармливали.

От прогуливающихся людей сегодня им тоже досталось угощение: ломтик бутерброда с краковской колбасой, полпорции мороженого, почти целый пирожок с творогом, две куриных косточки.

Ни за что на свете Кузя не хотел бы жить в доме. Такое с ним случалось раза два в жизни. Его забирали к себе одинокие сердобольные женщины, у которых он спал на мягких коврах и ел питательную похлебку. Но больше трех дней такой жизни Кузя не выдерживал. Он любил свободу, вольготную дворовую жизнь, общение с людьми и другими собаками. Поэтому при первой же возможности возвращался обратно во двор.

Незаметно наступил вечер, Кузя покинул лежбище в парке и не спеша потрусил в знакомый до мелочей двор, где жильцы уже спрашивали дворничиху: «Куда это наш Кузя сегодня с утра подевался?», на что она отвечала: «Ничего, проголодается – придет». Увидев его, знакомый пацан с третьего этажа поделился с Кузей солидным куском батона с котлетой, девочка Маша дала ему конфетку, а баба Люба налила в миску вчерашнего супа с мозговой косточкой. Зажав косточку в лапах, Кузя принялся грызть ее в своем убежище. День удался на славу.

Ответ

Ответ подобран нейросетью

+

Мгновенный доступ

50 баллов

ИЛИ

+

Доступ после просмотра рекламы

Ответы будут доступны после просмотра рекламы

Из жизни бродячей собаки

Кузя родился на улице, и с тех пор он проводит на улице все время. Это большой рыжий пес, быстрый и подвижный,  умный и сообразительный. Он живет возле большого дома, где его прикармливают жильцы и добрая дворничиха.  Он привык к этим людям и полюбил их. Кузя просыпается очень рано. Он встает, потягивается, выходит на середину большого двора. Люди выходят из подъездов, а Кузя улыбается им, дружелюбно виляет хвостом, разрешает себя погладить. Особенно он нравится детям. Завтрак Кузе сегодня достался довольно сытный: дворничиха вынесла ему миску еще теплой овсянки с молоком, а продавщица из магазина «Колбасыр» насыпала туда еще и горку вкусных колбасных обрезков.

После завтрака Кузя проведал своих друзей Асю и Рыжего по базару, но так как был сыт, подачек ни от кого не взял.  

Осторожно перейдя дорогу на зеленый сигнал светофора, Кузя оказался в сквере, где любил поваляться на траве, погреться на солнышке. Там его поджидали знакомые – Лайма и Тобик. Это была его стая. Они вели себя вежливо по отношению к людям, никогда не лаяли на детей, были приветливы и ненавязчивы, не задирались к другим собакам. Поэтому люди были с ними обходительны и при случае прикармливали.

От прогуливающихся людей сегодня им тоже досталось угощение: ломтик бутерброда с краковской колбасой, полпорции мороженого, почти целый пирожок с творогом, две куриных косточки.

Ни за что на свете Кузя не хотел бы жить в доме. Такое с ним случалось раза два в жизни. Его забирали к себе сердобольные женщины, но больше трех дней Кузя не выдерживал. Он любил свободу, вольготную дворовую жизнь, общение в людьми и другими собаками. Поэтому при первой же возможности возвращался обратно во двор.

Незаметно наступил вечер, Кузя покинул лежбище в парке и не спеша потрусил в знакомый до мелочей двор, где жильцы уже спрашивали дворничиху: «Куда это наш Кузя сегодня с утра подевался?», на что она отвечала: «Ничего, проголодается – придет». Увидев его, знакомый пацан с третьего этажа поделился с Кузей солидным куском батона с котлетой, девочка Маша дала ему конфетку, а баба Люба налила в миску вчерашнего супа с мозговой косточкой. Зажав косточку в лапах, Кузя принялся грызть ее в своем убежище. День удался на славу.

Ответ

Ответ подобран нейросетью

+

Мгновенный доступ

50 баллов

ИЛИ

+

Доступ после просмотра рекламы

Ответы будут доступны после просмотра рекламы

Проснувшись от сильного дождя, собака проснулась и быстро сообразила что, пора искать укрытие. К двум часам дня дождь прекратился, радуясь что дождь наградил тем что, хозяева никогда не давали-Водой.
Позже собака нашла себе заброшенную будку, пока собака искала себе укрытие, мальчишки привязали к ней несколько банок,мучаясь собака все-же сняла их.
Только под вечер собака сидела в будке и вдруг ее заметил высокий,русавый мужчина метра два высотой и забрал ее домой.

Ответ

Ответ подобран нейросетью

+

Мгновенный доступ

50 баллов

ИЛИ

+

Доступ после просмотра рекламы

Ответы будут доступны после просмотра рекламы

Утро началось как обычно. Я проснулся от холодных капель падающих на меня в подоконника.
Потом встряхнулся и пошёл искать еду. Вот прохожу мимо мясной лавки и думаю » Здесь можно хорошо поесть», ну и пробрался туда тайком. Схватил небольшую колбаску и на те. Неожиданно, как снег на голову появился продавец с метлой. Уж как он меня бил, еле ноги унёс! Ну почему люди такие жадные, да к тому же ещё и свиньи! Куда не пойду — везде мусор валяется. После всего этого я гоняюсь за котами, а потом иду снова спать. Время от времени получается прилипнуть к какому-нибудь ребёнку, в надежде, что меня заберут к себе домой.

Поняття та система фінансового права курсова робота пояснення клас Задачі на рух 4 зустрічний Значення тварин в природі та житті людини презентація.

ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ — МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАTOЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО — Зміст конспектів уроків дібраний з метою  Розробки уроків — Математика 4 клас II семестр за підручником М Богдановича — Множення і ділення багаtoцифрових чисел на одноцифрове число. Урок Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух. Мета: ✵ формування предметних компетентностей: закріпити вивчені випадки ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові; вправляти учнів у розв’язуванні задач; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне; ✵ формування ключових компетентностей. Тема: Вправи на сумісні дії. Мета: Закріпити вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії, розв ’ язувати рівняння, вирази. Вчити учнів розв’язувати задачі на зустрічний рух; виховувати самостійність, відповідальність, формувати пізнавальний інтерес. Обладнання: мультимед і йна презентац і.

Х і д уроку: І. Організація класу. — Встали рівненько, настроїлись на роботу. Пропоную девізом нашого уроку такі слова  1. Пояснення нового матеріалу.

Фронтальна робота над задачею № — Прочитайте умову.Молодші класи. Виховні заходи.

Години спілкування.  Мета уроку: виробити зустрічний учнів уміння розв’язувати задачі на зустрічний рух; формувати в учнів загально навчальні вміння: культуру відсотки відсоткові розрахунки 10 клас, чіткість і точність думки, критичність мислення, здатність відчувати красу ідеї, методу розв’язання задачі; виховувати цілеспрямованість, упевненість у собі, вміння та навички міркувати, свідоме ставлення до здобуття знань. 4 клас. Математика «Задачі на процеси Задачі на рух в різних напрямках» Учитель Париловська.І. Початкова школа 36 — Школа повного дня. Рет қаралды 14 ай бұрын. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Задачі на рух і знаходження площі. Ліана Сафроній. Рет қаралды диктант з англійської мови 3 клас бұрын. урок математики для учнів 4-Б класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (учитель — Сафроній Л.М.) МАТЕМАТИКА (4 клас) Типові задачі ДПА. Задачі на зустрічний рух і рух у протилежних напрямках. Цей канал створено, щоб полегшити процес навчання багатьох учнів. Зрозуміле пояснення різних презентація про теорему піфагора, завдань та інше.Розглядається розв’язування двох задач на одночасний зустрічний рух двох велосипедистів та двох моторних човнів, в яких необхідно знайти відстань між пунктам   Відеоурок МАТЕМАТИКА 4 клас.Гуменюк Олена Володимирівна, СЗОШ№5, учитель початкових класів. Мета: закріпити вивчені випадки ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові; вправляти учнів у розв’язуванні задач; удосконалювати навички обчислень; виховувати. Відстань між мітами км. 3 пункту А вийшла автомашина зі швидкістю 10 м/с і одночасно їй з пункту В виїхав велосипедист з швидкістю 18 км/год. Через який час вони зустрінуться? Який шлях.Молодші класи. Години спілкування.  Мета уроку: виробити в учнів уміння розв’язувати задачі на зустрічний рух; формувати в учнів загально навчальні вміння: культуру мовлення, чіткість і точність думки, критичність мислення, здатність відчувати красу ідеї, методу розв’язання задачі; виховувати цілеспрямованість, упевненість у собі, вміння та навички міркувати, свідоме ставлення до здобуття знань. Смотреть видео онлайн РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧ НА ОДНОЧАСНИЙ ЗУСТРІЧНИЙ РУХ. Відеоурок МАТЕМАТИКА Длительность видео: 15 мин и 12 сек. Просмотров: 4 Добавил: МАТЕМАТИКА online. Видео добавлено: 19 марта в хорошем.ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ Хімія 11 клас семестрова контрольна робота — МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАTOЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО — Зміст конспектів уроків дібраний з метою  Розробки уроків — Математика 4 клас II семестр за підручником М Задачі на зустрічний разбор слова па саставу беларуская мова сонца. Навчання учнів математики на уроці організовують у формі колективної фронтальної або індивідуальної самостійної роботи Особливою формою фронтальної роботи є така коли учитель сам ставить запитання У практиці навчання є багато ситуацій.Сборник задач по математике 1 класс. Аннотация Пособие содержит тренировочные задачи для 1 класса. Занимательные задания, задачи-картинки, логические, геометрические з Сборник задач по математике 3 класс.  Данная разработка представляет собой сборник авторских задач на тематичний контроль знань з хімії 10 клас відповіді, при составлении которых использовались факты из жизни животных Краснодарского края, занесенных в красную книгу, таким образом, Рецензия на методическую разработку»Сборник задач на движение по математике для учащихся 4 класса, с использованием регионального компонента». Рецензия дана на уже опубликованную на данном сайте методическую разработку. Сборник задач по математике, 3 класс. Рассматривается решение двух задач на одновременное движение в противоположных направлениях двух Проїзд перехресть. biosonuyut.ru — онлайн навчання в автошколі. Просмотров 5 тыс.3 года. biosonuyut.ru — зручний сайт для вивчення ПДР та підготовки до екзамену на отримання водійського посвідчення.   Урок 5 Катер за 5 годин руху за течією річки проходить на 70 км більше ніж за 3 год руху проти течії. Знайдіть швидкість 9 клас.

Фізика. Реактивний рух.

Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики (ТижВТ). Задачі на зустрічний рух.» Бібліотека Математика 4 клас Розробки уроків. Про матеріал. Урок з математики «Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.» Перегляд файлу. Тема. Вправи на сумісні дії. Мета: закріпити вивчені випадки ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові; вправляти учнів у розв’язанні задач на зустрічний рух; удосконалювати навички обчислень; виховувати наполегливість. Обладнання: мультимедійна презентація Power Point, картки, демонстраційний матеріал, роздатковий матеріал (геометричні фігури).Розв’язування задач на рух. Матеріал для самостійної роботи. У 4 класі учні вчаться розв’язувати типові сюжетні задачі,зокрема, задачі на рух двох тіл. Потрібно повторити правила знаходження часу, відстані, швидкості, розв’язання пр. супер, все такие! прикольная тема. пояснення задачі на зустрічний рух 4 клас Вам сказать это заблуждение. извиняюсь, но, по-моему пояснення, кто-нить смотрел ролики ютьюбе клас рух пояснення задачі на зустрічний 4 Это кажется невозможным. Кто Вам это сказал? Мета: ✵ формування предметних компетентностей: закріпити вивчені рух ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові; вправляти учнів у розв’язуванні задач; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне; ✵ формування ключових компетентностей.Мета: закріпити вивчені випадки ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові; вправляти учнів у розв’язуванні задач; удосконалювати навички обчислень; виховувати наполегливість. Хід уроку. I. Організаційний момент. IКонтроль, корекція і закріплення знань. 1. Перевірка домашнього завдання. Завдання Відеоурок допоможе навчитися розв`язувати задачі на зустрічний рух, рух у протилежних напрямках, рух в Математика.  задачі #4_клас #початкова_школа #канал_Уроки_Роза_Викторовна Час. Швидкість. Відстань. Типові задачі задачі на зустрічний алімпіядныя заданні па беларускай мове 3-4 клас задачі на зустрічний рух 4 клас презентація. . задачі на зустрічний рух 4 клас прикладиЗадача №4Приклади МАТЕМАТИКА 5 класIl y a anНаводиться розв’язок задачі, аналогічної № з «Математики5 клас» Тарасенкової НЯта інна рух двох Зустрічний рухIl y a 10 mois(фонові звуки)Складені задачі на рух Il y a 3 moisБез озвучкиНавчання учнів математики на уроці організовують у формі колективної фронтальної або індивідуальної самостійної роботи Особливою формою фронтальної роботи є така коли учитель сам ставить запитання У практиці навчання є багато ситуацій.Світлана АлшевськаViews months ago.  4 клас.Урок математики на тему: «Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифровіформули РУХУ: шлях, швидкість, час.  пояснення письмового множення багатоцифрового числа на трицифрове для учнів 4 класуОпубліковано: Наталья Ткаченко Сб, Розробки уроків0МетаЗакріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії, розв’язувати рівнянняВчити учнів розв’язувати задачі на зустрічний рух.  Математика 4 клас УРОК Сумісні дії з багатоцифровими числамиЗадачі на спільну роботуРівнянняОтримати сертифікатЗа жанромРозробки уроків ()Матеріали до уроків ()Планування ().Розв’язок задач на одночасний зустрічний рухВідеоурок МАТЕМАТИКА Смотреть позжеПоделиться.  С этим видео ученики смотрят следующие ролики: Розв’язок задач на одночасний рух у протилежних напрямкахВідеоурок МАТЕМАТИКА Математика onlineМАТЕМАТИКА 5 класПорівняння десяткових дробівРозв’язування задачМатематика onlineМАТЕМАТИКА 5 класРозв’язування подібних задач: № (тарасенкова)Математика onlineМАТЕМАТИКА 5 класВидео добавлено: 19 марта в хорошем.6 класЗадача на рух 3ДЛЯ ПІДТРИМКИ КАНАЛУ номер Задачі на рух в одному напрямкуЗадача №2Приклади МАТЕМАТИКА 5 класМАТЕМАТИКА onlinegörünümler Yıl önce.  Відео вирішення завдання номер з математики за 4 клас, підручник авторів Богданович М.В., Лишенко Г.П(викл Фрагмент розв’язку задачі на рух 5 класСкачать с ютуб РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧ НА ОДНОЧАСНИЙ ЗУСТРІЧНИЙ РУХВідеоурок МАТЕМАТИКА 4,6 тыспросмотров.  Розглядається розв’язування двох задач на одночасний зустрічний рух двох велосипедистів та двох моторних човнів, в яких необхідно знайти відстань між пунктами, з яких вони вийшлиНавчальний матеріал відповідає шкільній програмі з математики для 4 класу, а також підручникам авторів М Богданович,ОСкворцової, ЛФШостак, Л Оляницької, НПЛистопад та ін#4класВiдеоурок #РухmentsЗадачі на рух в протилежних напрямкахЗадача №Приклади МАТЕМАТИКА 5 задачіПродолжительность: 4 минуты 19 секундпросмотровРозв’язування задач на рух6 класЗадача на рух 3ДЛЯ ПІДТРИМКИ КАНАЛУ номер Задачі на рух конспект уроку 6 клас українська література одному напрямкуЗадача №2Приклади МАТЕМАТИКА 5 класМАТЕМАТИКА onlinegörünümler Yıl önce.  Відео вирішення завдання номер з математики за 4 клас, підручник авторів Богданович М.В., Лишенко Г.П(викл Фрагмент розв’язку задачі на рух 5 клас.Ознайомлення с задачами на рух наздогінЗадача Відстань між двома лижниками на момент початку руху складала 44 мВони почали рухатися історія мистецтва україни один одномуШвидкість першого лижника 12 а швидкість другого 10 Через скільки хвилин опиняться разом? t -? t  Задача 4Два велосипедиста почали рухатися одночасно в одному напряміШвидкість першого велосипедиста 5, а швидкість другого 3Мережа інтернет 4 клас була відстань на момент початку руху, якщо через 30 с після початку руху відстань між ними була: 1) м, при чому перший їде за другимМета: закріпити вивчені випадки ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові; вправляти учнів у розв’язуванні задач; удосконалювати навички обчислень; виховувати наполегливістьЗавдання Мета: Англ мова 4 клас несвіт вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії, розв ’ язувати рівняння, виразиФронтальна робота над задачею № — Прочитайте умовуСвітлана АлшевськаViews months ago.  4 клас.Урок математики на тему: «Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифровіформули РУХУ: шлях, швидкість, час.  пояснення письмового множення багатоцифрового числа на трицифрове для учнів 4 класуЗадачі на рух Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 40 км/г- презентацияПрезентация была опубликована 5 лет назад пользователемЛев КусовПолучить код презентации.  Скачать быстро презентацию на тему «Математика 4 клас Задачі на рухЗадачі на рух Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 40 км/г.» в biosonuyut.ru (PowerPoint)Похожие презентации2 В задачах на рух розглядаються три взаємоповязані величини: S клас відстань (пройдений шлях), t – час руху, v – швидкість – відстань, пройдена за одиницюТипові задачі ДПАЗрозуміле пояснення різних правил, завдань та іншеглупая статья Вопрос интересен, на зустрічний рух 4 клас пояснення задачі что делали Урок математики для 4 класу, розроблений за програмою «Росток», розпочинається з актуалізації життєвого досвіду та створення ситуації успіху учнівВивченню нового матеріалу передує постановка навчальної проблеми.  Розширити знання учнів при розв’язанні задач на зустрічний рух; Розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; Виховувати любов до математики.

Сочинение киносценарий 7 класс один день из жизни бродячей собаки


10

1 ответ:

Сочинение киносценарий 7 класс один день из жизни бродячей собаки00

Один день бродячей собаки. 
Кузя родился на улице, и с тех пор он проводит на улице все время. Это большой рыжий пес, быстрый и подвижный, <span> умный и
сообразительный.</span><span> Он живет возле большого дома, где его
прикармливают жильцы и добрая дворничиха.  Он привык к этим людям и полюбил их. Кузя
просыпается очень рано. Он встает, потягивается, выходит на середину большого
двора. Люди выходят из подъездов, а Кузя улыбаается им, дружелюбно виляет
хвостом, разрешает себя погладить. Особенно он нравится детям. Завтрак Кузе
сегодня достался довольно сытный: дворничиха вынесла ему миску еще теплой
овсянки с молоком, а продавщица из магазина «Колбасыр» насыпала туда еще и
горку вкусных колбасных обрезков.</span>

<span>После завтрака Кузя
проведал своих друзей Асю и Рыжего, прошелся по базару, но так как был сыт,
подачек ни от кого не взял.  </span>

Осторожно перейдя дорогу на
зеленый сигнал светофора, Кузя оказался в сквере, где любил поваляться на
траве, погреться на солнышке. Там его поджидали знакомые – Лайма и Тобик. Это
была его стая. Они вели себя вежливо по отношению к людям, никогда не лаяли на
детей, были приветливы и ненавязчивы, не задирались к другим собакам. Поэтому
люди были с ними обходительны и при случае прикармливали.

От прогуливающихся людей
сегодня им тоже досталось угощение: ломтик бутерброда с краковской колбасой,
полпорции мороженого, почти целый пирожок с творогом, две куриных косточки.

Ни за что на свете Кузя не
хотел бы жить в доме. Такое с ним случалось раза два в жизни. Его забирали к
себе сердобольные женщины, но больше трех дней Кузя не выдерживал. Он любил
свободу, вольготную дворовую жизнь, общение в людьми и другими собаками. Поэтому
при первой же возможности возвращался обратно во двор.

Незаметно наступил вечер,
Кузя покинул лежбище в парке и не спеша потрусил в знакомый до мелочей двор,
где жильцы уже спрашивали дворничиху: «Куда это наш Кузя сегодня с утра
подевался?», на что она отвечала: «Ничего, проголодается – придет». Увидев его,
знакомый пацан с третьего этажа поделился с Кузей солидным куском батона с
котлетой, девочка Маша дала ему конфетку, а баба Люба налила в миску вчерашнего
супа с мозговой косточкой. Зажав косточку в лапах, Кузя принялся грызть ее в
своем убежище. День удался на славу.

Читайте также

Сочинение киносценарий 7 класс один день из жизни бродячей собаки

Оно,яркое красочное,загадочное…а в общем красивое!На него нельзя не налюбоваться,вот любуешься и любуешься!

Сочинение киносценарий 7 класс один день из жизни бродячей собаки

1) Имя существительное — знаменательная часть речи. Отвечает на вопрос «кто?», «что?» — обозначает предмет или лицо. Имеет род, число, падеж, одушевленность, склонение. 2) В предложении может выполнять функции подлежащего, именной части сказуемого, определения дополнения, обстоятельства. Чаще всего выступает в роли подлежащего, сказуемого или дополнения. Например: Москва — столица нашей родины (и подлежащее (Москва), и сказуемое (столица) выражены именами существительными.) Любуюсь весной через окно (дополнение выражено существительным ‘весной’, обстоятельство — «через окно» — тоже существительное). 3) Предложения с однородными членами, выраженными именами существительными, очень важны как в письменной, так и в устной речи — очень часто говорящему или пишущему человеку приходится прибегать к перечислению, потому что не всегда можно выразить то, что вокруг, количественным числом, или, допустим, нужно сохранить определенную последовательность. 4) Использование в речи имён существительных в прямом и переносном значении придаёт речи выразительность. Таким образом говорящий или пишущий речь человек показывает свой словарный запас и знание языка. Это делает речь более разнообразной, даёт больше возможностей выразить одну и ту же мысль разными словами, что важно для составления интересного текста. 5) Синонимы — слова одной части речи (в данный момент — существительные), различные по звучанию и написанию, но имеющие схожее лексическое значение. Синонимы-существительные: лист-страница, папа-отец, лошадь-конь и другие. Антонимы — слова одной части речи — в нашем случае — существительные, различные по звучанию и написанию, а также имеющие противоположные друг другу лексические значения. Антонимы-существительные: жара-холод, правда-ложь, доброта-злоба и так далее.

Сочинение киносценарий 7 класс один день из жизни бродячей собаки

1.Семя- подлежащее, упало- сказуемое

В- предлог; тёплый, влажный- прилагательное; песок, семя- существительное; упало- глагол; сосны- дополнение.

1)В песок (какой?) влажный

2) В песок (какой?) теплый

3) Упало (куда?) в песок

4) Семя (чего?) сосны

2.Загадка    приставка- за , корень- гад, суффикс- к, окончание- а.

Маловатая  корень- мал, суффикс- оват, окончание- ая.

Вазочка  корень- ваз, суффикс- очк, окончание- а.

Крикливая  корень- крик, суффикс- лив, окончание- ая.

Лётчик   корень- лёт, суффикс- чик.

Разъярённый  приставка- разъ, корень- яр, суффикс- ённ, окончание — ый.

Звонкоголосый  корень- звонк, голос, окончание- ый.

Смешное  корень- смеш, суффикс- н, окончание- ое.

Огрызок приставка- о, корень- грыз, суффикс- ок.

Удивительное  приставка- у, корень- див, суффикс- тельн, окончание- ое.

3. Сирень, хоккей, январь, жёлтый, театр, воскресенье.

Сочинение киносценарий 7 класс один день из жизни бродячей собаки

Синтаксический разбор предложения это- разбор предложения в котором надо указать какое по цели высказывания эмоциональная окраска сложное или простое однородные члены
определение это второстепеный член предложения отвечает на вопрос какой чей обозначается волнистой линеей
обстоятельство отвечает на вопрос где куда когда откуда и т.д. обозначается так _._._.
дополнение отвечает на вопросы косвеных падежей обозначается так _ _ _

Сочинение киносценарий 7 класс один день из жизни бродячей собаки

Бросающий, дающий, поддержавший, поносивший, поймавший, казнивший, растерявший, усиливший, обидевший, родивший, избравший, сдержавший.

Сочинение на тему один день из моей жизни

Мое обычное утро

Я горожанин, проживаю в тихом районе, уютной трехкомнатной квартире, в самой обычной семье. Мой будничный день начинается с подъема и сборов в школу. Я очень люблю поспать, поэтому не могу просыпаться без будильника. Иногда я его не слышу. Но спасибо моей маме, которая в такие моменты приходит и будит меня!

Сразу после пробуждения я надеваю свой теплый махровый халат и иду в ванную, чтобы принять душ и почистить зубы. Мама приучила меня к контрастному душу. Говорят, он полезен для здоровья и помогает проснуться. И, действительно, такие водные процедуры меня очень бодрят по утрам.

 один день из жизни

После душа я отправляюсь прямиком на кухню, где на столе уже стоит завтрак для меня и моего папы. В это время он тоже собирается на работу, поэтому по утрам мы всегда едим вместе. Обычно я ем на завтрак омлет, слегка обжаренные на сливочном масле говяжьи сосиски и несколько кусочков авокадо. Запиваю все теплым чаем с лимоном.

Сразу после завтрака я отправляюсь в комнату, чтобы одеться к школе. Портфель у меня собран с вечера, поэтому на сборы мне не требуется много времени. Мне надо лишь надеть на себя школьную форму и расчесать волосы.

Далее я вновь отправляюсь на кухню, чтобы взять с собой в школу обед. Обычно мама кладет мне в пластиковый контейнер:

  • питьевой йогурт;
  • банан или яблоко;
  • небольшую пачку крекеров;
  • один бутерброд с индейкой и сыром.

Так как каждый день у меня по 6 уроков, а также дополнительные занятия в художественной мастерской, я это все съедаю. Домой прихожу голодный и с пустым контейнером для еды.

Занятия в школе

Чаще всего в школу меня отвозит папа, так как это по пути на его работу. Он высаживает меня у самого школьного двора. Я стараюсь приходить на занятия за минут 20−25 до первого урока, чтобы у меня хватило времени поздороваться со своими одноклассниками, поболтать с ними, вытащить из портфеля учебники, тетради и пишущие принадлежности. А если это физкультура, надо успеть переодеться.

Дин день из моей жизни эссе

Как и у всех учеников, у меня есть несколько любимых предметов. Наверное, с каким-то из них я свяжу свою будущую профессию. Больше всего мне нравится посещать уроки:

  • английского языка;
  • информатики;
  • географии.

Мне с трудом дается физика, химия, история, но все равно стараюсь ответственно подходить к обучению. Хоть я не совсем идеальный подросток, я всегда выполняю домашнее задание, с уважением отношусь к учителям и их труду.

После третьего урока мы с учениками бежим в столовую. В моем классе 35 человек, но все во время обеда ведут себя довольно тихо и культурно. Не зря нас ставят в качестве примера другим. После обеда дежурные убирают со стола. Я чаще всего дежурю в паре со старостой Машей.

Сочинение один день из моей жизни

Несмотря на то что у нас много уроков, время пролетает быстро. Оглянуться не успеваю, как уже пора бежать в художественную школу, куда я хожу с самого первого класса. Не могу сказать, что мечтаю связать свое будущее с искусством. Рисование — скорее, мое хобби, которое отвлекает от повседневной рутины и дает расслабиться.

Сейчас я работаю над картиной в стиле Сальвадора Дали. Одним из самых известных произведений этого художника является «Постоянство памяти». На этой картине изображены мягкие часы.

Я рисую очень похожую на нее, но только с гнущимися зеркалами. Конечно, я только учусь этому виду искусства, но, думаю, у меня неплохо получается.

Пора домой

После уроков и занятий в художественной школе я отправляюсь домой. Пешком до нашего двора мне идти около 15 минут. Я люблю прогуляться, подышать свежим воздухом. Кроме того, я всегда иду вместе со своими друзьями, которым со мной по пути. Мы обсуждаем компьютерные игры, музыку, новые фильмы.

Когда я прихожу домой, меня встречает мама. Папа к этому времени еще не приходит. Его рабочая смена заканчивается около 18:00. Я же прихожу домой к 16:00. Но в это время я еще не иду ужинать. Люблю сидеть за столом всей семьей. Пока отец на работе, я отправляюсь в свою комнату или помогаю маме по дому.

 один день из моей жизни сочинение

Если надо убраться, я всегда готов прийти на помощь. Как правило, мама моет полы и пылесосит, а я убираю разбросанные вещи и вытираю пыль. Иногда могу помыть посуду. Но так как мы недавно купили посудомойку, необходимость в этом появляется все реже.

Если помогать по уборке не надо, я могу пару часиков поиграть в компьютер или просто посидеть в социальных сетях. Я стараюсь не слишком много времени проводить за ПК, так как это отвлекает от учебы. Однако отдых тоже нужен. Просто надо знать меру во всем.

В 18:30 мы наконец-то можем поужинать всей семьей. Моя мама очень вкусно готовит. Каждый день она нас радует какими-то необычными блюдами. Мы садимся за большой круглый стол, который стоит в светлой и уютной кухне. Мама всегда ставит в центр стола вазу с живыми цветами и корзинку со свежими фруктами. Она не работает, поэтому у нее есть время поддерживать нашу квартиру в идеальном порядке.

Часто я помогаю с сервировкой стола, если мама не успела это сделать без меня. Пока она нарезает закуски к основному блюду, я расставляю тарелки, бокалы, раскладываю вилки, ножи и ложки.

За ужином мы рассказываем друг другу, как прошел наш день, что нового произошло. Родители интересуются, какие оценки я получил в школе, что рисовал в художественной мастерской. Все мои картины я приношу домой. Некоторые из них мама повесила даже на стены в зале и прихожей.

После ужина я помогаю маме убрать со стола. Папа тоже не сидит в стороне и присоединяется. Потом мы отправляемся в зал, чтобы посмотреть немного телевизор и еще поболтать.

Подготовка к утру

Проводить время с родными по вечерам хорошо, но пора садиться за уроки. Обычно на выполнение домашнего задания мне требуется около трех часов. Как правило, это пара письменных и столько же устных предметов.

Я сажусь за свой новый письменный стол, который мне недавно купили родители, и достаю все необходимые учебники и тетради. Как правило, проблем с домашним заданием не возникает. А если появляются какие-либо вопросы, я могу позвонить своим одноклассникам, чтобы спросить, как они выполнили ту или иную задачку.

Один день из моей жизни описание

Как правило, к 22:00 все домашнее задание сделано. Остается еще немного времени, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. У греков есть поговорка «Если собираешься замесить тесто утром, просей муку вечером», поэтому я кладу все учебники, тетради и письменные принадлежности в портфель перед сном.

Если до 23:00 есть еще немного времени, могу посидеть в социальных сетях, почитать последние новости, переписываться с друзьями. Затем я выключаю компьютер, включаю ночник и ложусь.

На основе всего этого могу сказать, что мой обычный день практически ничем не отличается от любого другого школьника. Другое дело — выходные. Они могут проходить у меня абсолютно по-разному и непредсказуемо. Но это уже совсем другая история.


Adblock
detector